rss Meddelanden

20.12.2018

Det enorma klimatprojektet beviljar stöd för klimatarbetet i Nyland

Kasvi lamppu-maljakossa.Europeiska kommissionen har beviljat Finland ett bidrag på 9,1 miljoner euro för att stävja klimatförändringen. Genom projektet ”Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia” (CANEMURE) som har godkänts till Life-programmet främjar man praktiska åtgärder för att stävja klimatförändringen under de sex följande åren. Nylands förbund ansvarar för ett av de över tjugo delprojekten inom projektet, färdplanen för ett kolneutralt Nyland 2035.

– Färdplanen är inte en sådan rapport som kommer att ligga och samla damm, utan det är fråga om ett flexibelt nätverkssamarbete som välkomnar kommuner, företag och andra aktörer. Genom samutveckling och försöksprojekt får man värdefull information om och fart på att stävja klimatförändringen. Jag tror att klimatpolitiken mellan aktörerna klarnar och klimatarbetet framskrider med stora steg, säger planeringschef Olli Pekka Hatanpää vid Nylands förbund.

Projektet utgör en del av det klimatarbete som utförs vid Nylands förbund och som stöder kommunernas ambitiösa klimatmål.

Man kan bland annat skaffa och förmedla forskningsdata på kommunal nivå och bygga upp samarbetsnätverk tillsammans med NTM-centralen och HRM.

Städerna och kommunerna får en stor roll genom sina konkreta utvecklingsobjekt och pilotförsök. 

– Försök som genomförs i nyländska kommuner är exempelvis smarta laddningsstationer för elbilar, projekt för klimatvänligt byggande och lösningar för dubbelriktad fjärrvärme. I inledningsskedet medverkar projekt åtminstone från Helsingfors, Hyvinge, Lojo, Borgå och Raseborg, berättar Hatanpää.

Det stora projektet genomförs med finländska krafter

Avsikten med CANEMURE-projektet är att främja smarta och koldioxidsnåla färdsätt, öka utspridd produktion av förnybar energi och förbättra byggnadernas energieffektivitet. Dessutom stöder man processer som skapar en hållbar stadsstruktur och förutsättningar för koldioxidsnål produktion och förbrukning.

Förutom främjandet av de praktiska klimatåtgärderna ordnar man utbildning, skapar samarbetsnätverk och sprider goda förfaranden i hela landet. I och med projektet har Finland bättre möjligheter för att möta den omfattande utmaningen med att stävja klimatförändringen.

Projektet koordineras av Finlands miljöcentral. Som forsknings- och utvecklingsorganisationer medverkar Tammerfors universitet, Naturresursinstitutet och Meteorologiska institutet. I projektet medverkar också kommuner och kommunala organisationer samt företag.

– Genom projektet blir det finländska klimatarbete som utförs i de kommuner och områden som är föregångare vid stävjandet av klimatförändringen mer långsiktigt. Målet är att skapa nya projekt som stöder stävjandet av klimatförändringen runtom i Finland och att förstärka den framtida konkurrenskraften i det finländska samhället. Åtgärder från lyckade nationella och internationella projekt samlas och införandet av åtgärderna främjas, sammanfattar projektets ansvariga ledare, professor Jyri Seppälä från Finlands miljöcentral.

CANEMURE-projektet har en total budget på 15,3 miljoner euro. Nationella finansiärer är bland annat miljöministeriet, kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, Energimyndigheten och Sitra.

> Finlands miljöcentrals meddelande (pä finska)

 
Ytterligare upplysningar:

Planeringschef Olli Pekka Hatanpää, tfn 050 587 5508
Specialsakkunnig Maija Merikanto, tfn 040 664 7767


Tillbaka till rubrikerna | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar