rss Meddelanden

22.01.2019

Landskapsstyrelses beslut 21.1: Riktlinjerna för planen kommer att behandlas vid följande möte

Kokouslista-kuvitus.

Nylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 21 januari. Styrelsen antecknade responsen om Nylandsplanen för kännedom och beslutade att behandlingen fortsätter vid följande möte. Utlåtandet om utkastet till Helsingforsregionens plan för markanvändning, boende och trafik MBT2019 godkändes med tillägg.

Mötesbeslut:

Respons om utkastet till Nylandsplanen 2050 och de viktigaste åtgärderna

Landskapsstyrelsen antecknade responsen om utkastet till Nylandsplanen för kännedom och beslutade att behandlingen fortsätter vid mötet i februari. Styrelsens medlemmar vill närmare ta del av responsen innan riktlinjerna för planlösningar fastställs.

> Länk till förslaget (pdf, på finska)

Utlåtande om utkastet till Helsingforsregionens plan för markanvändning, boende och trafik MBT2019 samt om dess konsekvensbedömningsbeskrivning 

Målen för MBT2019-planen är i linje med Nylandsplanen 2050 och svarar väl på utmaningarna i regionen. Med tanke på innehållet har planerna mycket gemensamt, men de har också betydande skillnader, bland annat i planeringens tidsperiod, ämnesområden, behandlingssätt och juridisk bundenhet, konstaterar man i Nylands förbunds utlåtande.

 

Nylands förbund föreslår följande ändringar i MBT-planen:

  • För primära zoner i anslutning till den nya trafikinvesteringen ska ges bindande direktiv för att genomföra området med sådan effektivitet som kollektivtrafiken kräver eller zonerna ska minskas så att man tar hänsyn till kollektivtrafikens influensområden och befolkningsprognoserna för zonerna.
  • Vad gäller utvecklingsåtgärder för busstrafiken ska behoven hos riksomfattande och regional busstrafik tas i beaktande.
  • I planen ska man tydligare lyfta fram de ramvillkor som naturens och kulturmiljöns värden ställer för utveckling och förtätande av markanvändningen, grönområdenas betydelse som kolsänkor samt möjligheter som skapas för produktionsområden för hållbar energi. 

Landskapsdirektören kompletterade utlåtandet enligt följande vid mötet:

  • Nylands förbund anser det vara viktigt att konsekvenserna av införandet av prissättning av vägtrafiken bedöms omsorgsfullt så att man identifierar Helsingforsregionens mångfald, människors olika behov av färdsätt och olika möjligheter att utnyttja kollektivtrafiken, så att avgifterna inte blir oskäliga för områdets invånare.
  • Man främjar den allmänna planeringen av direktbanan Esbo–Salo och Västbanan och beredskapen att genomföra dem redan före 2030.
  • Nylands förbund uppmanar till att utreda tidtabellen och kostnaderna för förnyandet av systemet ERTMS European Rail Transport Management System.

Ordförande Markku Markkula föreslog tillägg till utlåtandet som godkändes efter omröstningen.

Tillägg med rösterna 6–8:
  • MBT-planen ska revideras så att den främjar en balanserad utveckling av hela MBT-området och möjliggör miljövänligt småhusbyggande som stävjar klimatförändringen och är nära kopplat till kollektivtrafik.
Tillägg med rösterna 7–7, godkändes med ordförandens röst:
  • I området som omfattas av MBT-planen ska man möjliggöra även byggande av effektiva byliknande småhusområden så att det finns ett effektivt serviceutbud och effektiva kollektivtrafikförbindelser med hjälp av elbussar och ett nätverk av snabbspårväg.
  • Att i snabb takt öka användningen av elbussar ska utgöra en av principerna i MBT-planen. Elbussar ska användas som stombussar i synnerhet vad gäller fastställandet av de primära zonerna så att de lockar till att använda kollektivtrafik. I MBT-planen ska ingå en granskning av områden där elbussar kan användas som medel för hållbara färdsätt och för att bekämpa klimatförändringen vid övergångsskedet för byggandet av ett nätverk av snabbspårväg.

> Länk till förslaget

Utseende av ny vice ordförande för social- och hälsovårdskommittén

Otto Meri (Saml, Helsingfors) utsågs till ny vice ordförande för landskapsstyrelsens social- och hälsovårdskommitté.

> Länk till förslaget

Första fasen av utredningen om trafiken på stambanan för kännedom

> Länk till förslaget

Verkställande av landskapsfullmäktiges möte 11.12.2018

> Länk till förslaget

Val av landskapsfullmäktiges ordförande och första och andra vice ordförande

> Länk till förslaget

Byte av ledamot i landskapsfullmäktige

> Länk till förslaget

Samarbetsavtal med Hansel Ab

> Länk till förslaget

Delegering av landskapsstyrelsens befogenheter i enlighet med förvaltningsstadgan; ändring i landskapsdirektörens upphandlingsbefogenhet inom projektet Nyland 2019 

> Länk till förslaget

Ärenden för kännedom

> Länk till förslaget

Direktörsutlåtanden

> Länk till förslaget

Publikationer som har färdigställts

> Länk till förslaget

Inkommande mötesdatum för kännedom

> Länk till förslaget

 

Ytterligare upplysningar:

Ordförande Markku Markkula, tfn 050 464 2455

Landskapsstyrelsens sekreterare, förvaltnings- och ekonomidirektör Paula Autioniemi, tfn 040 737 8050

 

 


Tillbaka till rubrikerna | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar