rss Meddelanden

24.04.2017

Landskapsstyrelsens beslut 24.4.2017

Hallitus 24.4.2017. Kuva Seija Elo

Landskapsstyrelsen samlades måndagen den 24 april och utsåg Finlandia-sångarna till årets mottagare av Nylandspriset. Styrelsen godkände förslaget till etapplandskapsplan 4 och gav ett utlåtande om lagutkastet som gäller regionutveckling och tillväxttjänster. Därtill beslutade styrelsen att inleda förhandlingar om att utse en temporär förvaltning för det nya landskapet och godkänna beslut om finansiering av ERUF-projekt.  

> Mötets föredragningslista (på finska)


Nylandspriset 2017

Landskapsstyrelsen valde Finlandia-sångarna till årets mottagare av Nylandspriset. Det är frågan om ett körprojekt bestående av fyra nyländska manskörer. Gruppen bildades för att fira mästerkompositören Jean Sibelius 150-årsjubileum. Nu fortsätter verksamheten i samband med Finlands 100-årsjubileum. I projektet medverkar Järvenpään Mieslaulajat, Keravan Mieslaulajat, Runebergskören BSB och Lojo stadsorkester.

Körerna, som kommer från olika verksamhetskulturer och har olika bakgrunder, har på ett fördomsfritt sätt och med stor framgång visat sitt musikaliska kunnande och skapat ett helt nytt verksamhetssätt. Finlandia-sångarna överskrider utan problem både kommun- och språkgränser.  Viktiga personer bakom projektet är de konstnärliga ledarna Teppo Salakka och Filip Häyrynen samt Lojo stadsorkesters intendent Felix von Willebrand.

Landskapsstyrelsen beslutade också att dela ut ett hedersomnämnande till välgörenhetsföreningen Brother Christmas från Tusby och dess grundare Ari Koponen. Verksamheten har en låg tröskel och förtjänar uppskattning som ett exempel på hur en enskild medborgare med sina idéer kan skapa verksamhet som gagnar medmänniskorna.

> Länk till förslaget

Godkännande av förslaget till etapplandskapsplan 4 för Nyland

Landskapsstyrelsen godkände förslaget till etapplandskapsplan 4 och beslutade att framföra planen för godkännande till landskapsfullmäktige som sammanträder i maj. Planen kompletterar och reviderar de gällande landskapsplanerna vad gäller följande teman: näringar och innovationsverksamhet, logistik, vindkraft, grönstruktur och kulturmiljöer. Målsättningen är att planlösningarna säkerställer Nylands konkurrenskraft och näringslivets förutsättningar långt in i framtiden.

Landskapsstyrelsen beslutade vid sitt senaste möte att stryka logistikområdet i Bastukärr i Sibbo från planförslaget. Områdesreserveringarna och beteckningarna och bestämmelserna från de tidigare landskapsplanerna förblir i kraft på området.

> Länk till förslaget

Utlåtande om lagförslaget som gäller regionutveckling och tillväxttjänster och speciallagen i Nyland

Enligt Nylands förbund är lagförslagets målsättningar som gäller landskapen på rätt väg, eftersom landskapen enligt förslaget svarar för såväl regionutvecklingen som ordnandet och verkställandet av tillväxttjänster. Regeringens mål om att förena verksamheterna så att de bildar en stor helhet förverkligas ändå inte i Nyland. På grund av huvudstadsregionens särlösning är landskapets verksamhetsområde snävare än i övriga delar av landet, påpekar förbundet i sitt utlåtande.

Landskapsfullmäktige som väljs i samband med landskapsvalet kommer att ha mer begränsade möjligheter än i övriga delar av landet då det gäller att påverka landskapets utveckling, sysselsättning och invandring. Särlösningen medför problem också vad beträffar medborgarnas likvärdighet: hur ska medborgarnas lika rösträtt i landskapsvalet tryggas då landskapsförvaltningen omfattar olika uppgifter på olika håll i landet, frågar förbundet i utlåtandet.

Det finns också en risk att kommunerna utanför huvudstadsregionen får en svag roll inom beslutsfattandet som berör tillväxttjänsterna. Samkommunens verksamhet bereds utan kommunerna utanför huvudstadsregionen, men besluten gäller alla kommuner i Nyland.

Enligt Nylands förbund finns det skäl att överväga ett sådant alternativ där huvudstadsregionens kommuner svarar för att ordna sina egna tillväxttjänster och landskapet har hand om att ordna tillväxttjänsterna i de övriga nyländska kommunerna.

Ett problem med lagförslaget är också att det endast strävar efter att samordna regionutvecklingen och kommunernas tjänster. Uppgifterna som berör till exempel planläggning, trafik och miljö har inte utvärderats som en del av helheten, påminner förbundet.

> Länk till förslaget

Förhandlingar om landskapets temporära beredningsorgan 

Landskapsstyrelsen beslutade inleda förhandlingar för att utse ett temporärt beredningsorgan. Beredningsorganet ansvarar för att inleda det nya landskapets verksamhet och förvaltning fram tills ett landskapsfullmäktige väljs genom landskapsval och den av fullmäktige utsedda landskapsstyrelsen påbörjar sitt arbete. Avsikten är att organet kan utses före början av juli.

> Länk till förslaget

Beslut om ERUF-finansiering:

– 3D-kulttuurihubi; beviljas finansiering > Länk till förslaget

– eComLab - Pienten suomalaisten verkkokauppojen kansainvälistyminen ja eCommerce-osaamisen kehittäminen; beviljas finansiering > Länk till förslaget

– TUDI 4.0 - Teollisuuden digitaalinen uudistuminen; beviljas finansiering > Länk till förslaget

– DigiVaate. Tekstiili- ja Vaatetusalan tuoteprosessien ja toimitusketjun hallinnan digitaalinen mallintaminen; beviljas finansiering > Länk till förslaget

– ENGO Kotipesä; nekande beslut > Länk till förslaget

Finansieringsbelut som gäller landskapsutvecklingspengar:

– Finlands naturskyddsförbund rf, VALKAMA ympäristöalan asiantuntijahub 17003; beviljas finansiering

> Länk till förslaget

Utlåtande om förslaget till generalplan för Ingå fastlandsområde

Målsättningarna för generalplanen är goda, men planen förverkligar inte till alla delar principerna för landskapsplanen, generalplanen och kommunens markanvändningsstrategi. Nylands förbund förutsätter att planlösningarna preciseras.

> Länk till förslaget 

Nylands förbund blir förmedlande organ för ERUF-omgången som berör det riksomfattande programmet ”Kasvua kansainvälisistä osaajista”

Arbets- och näringsministeriet har utsett Nylands förbund till förmedlande organ för ERUF-omgången "Kasvua kansainvälisistä osaajista” (Tillväxt från internationella förmågor). Förbundet svarar för prövningen som gäller ansökningarnas laglighet, programenlighet och ändamålsenlighet. För finansieringsomgången har reserverats 1,7 miljoner euro. Syftet är att få till stånd konkreta åtgärder med hjälp av vilka det internationella kunnandet ska ge mervärde åt regionernas näringsliv.

> Länk till förslaget

Godkännande av Nylands förbunds förvaltningsstadga 2017–2018

Förbundets förvaltningsstadga förnyas så att den motsvarar förändringarna i kommunallagen.

> Länk till förslaget

Ändringar i delegeringen av landskapsstyrelsens beslutanderätt gällande finansiering av ERUF-projekt

ERUF-projektens beslutsprocess ändras så att besluten om finansiering i första hand godkänns av direktören för ansvarsområdet regionutveckling.

> Länk till förslaget

Arbetet med landskapsprogrammet 2018–2021 för kännedom

> Länk till förslaget

Förverkligandet av Nylandsprogrammet och en översikt över uppföljningen av områdesplaneringen 2016, för kännedom

> Länk till förslaget 

Yrkanden om rättelse som gäller landskapsdirektörens beslut om Finland 100-understöd

– Nordic Fashion Week ry; ansökan avslås > Länk till förslaget

– Kuusijärven Jääkarhut ry; ansökan avslås > Länk till förslaget

– Invalidisäätiö; ansökan avslås > Länk till förslaget

Delårsrapport 1/2017 för kännedom

> Länk till förslaget

Meddelanden

> Länk till förslaget

Direktörsutlåtanden

> Länk till förslaget

Direktörsbeslut

> Länk till förslaget

Färdigställda publikationer

> Länk till förslaget

Byte av ersättare i valberedningskommittén

> Länk till förslaget

Inkommande mötesdatum 2017

> Länk till förslaget

 

Ytterligare upplysningar:

Landskapsstyrelsens ordförande Outi Mäkelä, tfn 050 5122 877

Landskapsstyrelsens sekreterare, förvaltnings- och ekonomidirektör
Paula Autioniemi, tfn 040 737 8050

 

 


Tillbaka till rubrikerna | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar