rss Meddelanden

31.05.2017

Nylandsplanens PDB gav god färdkost för planarbetet

Uusimaa-kaavaNylandsplanens program för deltagande och bedömning var offentligt framlagt till påseende i februari-mars. Rikligt med respons erhölls med anknytning till programmet. Speciellt hållbarheten gav upphov till kommentarer.

I programmet för deltagande och bedömning presenteras planens mål och innehåll, vilka utredningar som kommer att göras samt bedömningen av planens konsekvenser. I programmet beskrivs också hur man kan delta i planarbetet i dess olika skeden.

Viktigt med tidig samverkan och tydligt material

– Programmet gav oss sammanlagt 50 kommentarer såväl av kommuner, myndigheter, intresseorganisationer, föreningar som privatpersoner, säger planläggningschef Ilona Mansikka vid Nylands förbund.

Den största delen av responsen gällde väntat nog deltagande och samverkan i anslutning till Nylandsplanen. Planberedarna uppmärksammades på att det i planarbetet är viktigt att ta med och hålla kvar de viktigaste samarbetsparterna och möjligheten att ge respons ska erbjudas i ett tillräckligt tidigt skede.

– Samverkan under beredningsfasen som erbjuder ett tillräckligt överskådligt material ansågs viktigt med tanke på planens stränga tidtabell. Väsentligt var även att koordinera och samordna Nylandsplanen tillsammans med samtidigt pågående regionplaneringsprocesser såsom Helsingforsregionens MBT2019-arbete, konstaterar Mansikka.

Hon tillägger att en märkbar del av kommentarerna gällde programmets viktigaste mål för planen och Nylandsplanens nya framställning i två faser. Planens överskådlighet, nya framställningssätt och dess mer strategiska grepp ses som goda förändringar. I dagens läge är det svårt att få en helhetsbild av planhelheten och man hoppas att dessa kommer att göra den klarare.

– I det stora hela ansågs det också att det kunde vara en god idé att utveckla planen i en mera styrande riktning när det gäller genomförandet. De kunde ge ett tillägg av realism till planlösningarna, men förutsätter allt mer samarbete exempelvis med kommunerna. Konkretare mål för planen låg på önskelistan, speciellt hur dessa kunde preciseras för varje region, preciserar Mansikka.

Polkupyöriä Hangossa. Kuva Tuula Palaste

Responsen betonar hållbarhet

Hållbarheten steg fram som det viktigaste temaområdet i responsen, såsom t.ex. hållbar samhällsstruktur och färdsätt samt beredskap för klimatförändring.

– När det gäller trafik och färdsätt betonade en del av responsen flygstationens konsekvenser, kollektivtrafiken och Nylands roll som en knutpunkt för förbindelser över landskaps- och nationsgränserna. Dessutom kom det in kommentarer om grönstruktur, skogsbruk, naturresurser samt bio- och cirkulär ekonomi. Enskilda responsteman var utöver vissa grönområden även skjutbanornas betydelse för dem med skytte som hobby.

– Vi går nu noggrant igenom den respons som programmet fört med sig. Konsekvenserna av och funktionsdugligheten hos de infallsvinklar som nu kommit fram ges en omsorgsfull utvärdering. Efter det gäller det att precisera innehållet och målen i planen genom att ta i beaktande regionala behov och styrkor. Under hösten kommer programmet för deltagande och bedömning att justeras på grundval av responsen, summerar Mansikka.

Bekanta dig med:

> Program för deltagande och bedömning (på finska) (pdf, 2.8 MB)

Ytterligare upplysningar:

Planläggningschef Ilona Mansikka, tfn 040 524 9186


Tillbaka till rubrikerna | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar