rss Meddelanden

19.06.2017

Landskapsstyrelsens beslut 19.6.2017

Maakuntahallitus 2, kuva Milla AaltoLandskapsstyrelsen sammanträdde måndagen den 19 juni. Styrelsen godkände bemötandena till utlåtandena om förslaget till etapplandskapsplan för Östersundomområdet och beslutade om ändringarna som görs i planen. Styrelsen beslutade att inom vård- och landskapsreformsprojektet inleda ett projekt som ska förverkliga det temporära beredningsorganets uppgifter.

> Mötets föredragningslista (på finska)

Etapplandskapsplan 2 för Nyland, förslaget till landskapsplan för Östersundomområdet: bemötanden till utlåtandena och utlåtande som framställts om Naturabedömningarna

Landskapsstyrelsen godkände bemötandena till utlåtandena om förslaget till landskapsplan för Östersundomområdet. Styrelsen beslutade att metrolinjen i förslaget som läggs till påseende i början av hösten bereds utifrån det så kallade Direkta alternativet, som största delen av remissinstanserna understödde.

NTM-centralen i Nyland förutsatte i sitt utlåtande att ändringar görs i planens Naturabedömningar. Styrelsen beslutade att fyra ändringar görs på plankartan på basis av Naturautlåtandet och de övriga utlåtandena.

Ändringarna är:
- en stamvattenledning anges mellan Borgå och Helsingfors
- beteckningarna för kollektivtrafik på planområdets västra del preciseras
- naturskyddsområdet på området Sundberg–Kasaberget utvidgas
- rekreationsområdet mellan Sundberg och Sibbo storskog utvidgas.

Därtill utreds behovet av att ange rekreationsområden på området Sundberg–Kasaberget.

Förslaget som ska läggas fram till påseende framförs till landskapsstyrelsen för godkännande i augusti.

> Länk till förslaget (pdf)

Fortsättande av vård- och landskapsreformens projekt

Inom vård- och landskapsreformen beslutades att beredningen av det nya landskapets verksamhet och förvaltning inleds som ett projekt då ikraftträdandet av lagstiftningen som berör landskapet dröjer. Projektet som ska förverkliga det temporära beredningsorganets uppgifter fortskrider tills lagarna träder i kraft.

Nylands förbund påbörjar rekryteringarna av projektpersonal och hyr lokaler för projektet i Helsingfors. Rekryteringarna görs genom en öppen ansökningsprocess.

> Länk till förslaget

Utlåtande om förnyandet av de riksomfattande målen för områdesanvändningen

Enligt Nylands förbund är de förnyade riksomfattande målen för områdesanvändningen huvudsakligen motiverade och fungerande. Helsingforsregionens specialfrågor ska ändå tydligare beaktas i målen. En allt kraftigare urbanisering medför till exempel betydande trafikinvesteringar i trafik. Det finns skäl att inkludera mål som berör Helsingforsregionens trafiksystem, eftersom de är av betydelse för hela regionstrukturens och trafiksystemets funktionsduglighet i hela Finland. Därtill efterlyses mål som berör stora och växande stadsregioner, till exempel i anslutning till trivsel, byggande, utsläpp och trafiksäkerhet.

> Länk till förslaget

Beslut om ERUF-finansiering:

- DaaS - Open Data as a Service; positivt beslut

Länk till förslaget

- Uusiomateriaalien digipalvelut maarakentamisessa (Digimaa); positivt beslut

> Länk till förslaget

Beslut om finansiering av regionala innovationer och försök (AIKO):

- SIFT - sosiaali- ja terveydenhuollon integraation paikat paljon palveluja saavien asiakkaiden palveluprosesseissa; positivt beslut

> Länk till förslaget

- Digital Health Growth Track; positivt beslut

> Länk till förslaget

- Fiksu Kalasatama Co-Designing Wellbeing; positivt beslut

> Länk till förslaget

- Tehokokeilut - Työllisyyttä ja yritystoimintaa tukevat nuorten terveys- ja hyvinvointineuvonnan kokeilut Uudellamaalla; negativt beslut

> Länk till förslaget

- Potilaan kokeman terveystiedon hyödyntäminen digitaalisesti hoidossa; negativt beslut

> Länk till förslaget

- Ennustemalli lapsuuden ylipainon kehityksestä sekä ylipainon yhteydestä lasten terveyteen ja terveyspalvelujen käyttöön; negativt beslut

> Länk till förslaget

- Memodance - tanssi muistisi edestä!; negativt beslut

> Länk till förslaget

- Innovations, Practice & Knowledge Exchange (FINNPACK) ; negativt beslut

> Länk till förslaget

Landskapsstyrelsens förslag till det nya landskapsfullmäktige som sammanträder i augusti:

- Val av landskapsfullmäktiges ordförande och första och andra vice ordförande

> Länk till förslaget

- Val av landskapsstyrelsens medlemmar och ersättare

> Länk till förslaget

- Val av landskapsstyrelsens ordförande och första och andra vice ordförande

> Länk till förslaget

- Val av en revisionsnämnd

> Länk till förslaget

- Val av en kommitté för språklig service

> Länk till förslaget

Utvärderingsberättelsen för 2016 för kännedom

> Länk till förslaget

Fortsättandet av möteskallelseförfarandet som berör landskapsstyrelsens strategiskt betydande möten

> Länk till förslaget

Landskapsstyrelsens delegering av befogenheter i enlighet med förvaltningsstadgan och fastställandet av en maximimängd för vissa befogenheters del

> Länk till förslaget

Framläggandet av Nylands förbunds beslut och publiceringen av kungörelser på det allmänna datanätet

> Länk till förslaget

Godkännande av taxor och avgifter för handlingar som berör Nylands förbund

> Länk till förslaget

Uppdatering av Nylands förbunds tjänstestruktur

> Länk till förslaget

Direktörsutlåtanden

> Länk till förslaget

Direktörsbeslut

> Länk till förslaget

Färdigställda publikationer

> Länk till förslaget

Mötesdatum 2017

> Länk till förslaget

­­

Ytterligare upplysningar:

Landskapsstyrelsens ordförande Outi Mäkelä, tfn 050 5122 877

Landskapsstyrelsens sekreterare, förvaltnings- och ekonomidirektör Paula Autioniemi, tfn 040 737 8050Tillbaka till rubrikerna | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar