rss Meddelanden

12.09.2017

Nylands projektledare valda – Ger reformförberedelserna mer styrka

kompassi kädessä
Projektet Nyland 2019 som genomför vård- och landskapsreformen i Nyland anställer 16 projektledare som ska bereda det nya landskapets verksamhet. Landskapsdirektör Ossi Savolainen fattade beslut om valet av projektledare på måndagen.

– Vi fick ta emot många bra ansökningar till dessa krävande uppgifter. Själva ansökningsprocessen innehöll överraskningar i och med att vi mitt i processen fick veta att reformförberedelserna förlängs med ett år. Det här inverkar på hurdana resurser som ställs till förfogande och en del uppgifter kommer inte att tillsättas nu, berättar förändringsledare Markus Sovala om rekryteringsprocessen.

Ungefär hälften av projektledarna kommer att arbeta vid projektet Nyland 2019 och är samtidigt i sin egen organisations tjänst. Projektledarna får som första uppgift att se över och precisera reformens projektplan och tidtabell. Projektledarna har ansvar för att planera strukturen och servicehelheterna för det nya landskapet med 1,6 miljoner invånare.

Sju direktörer ska leda förvaltningen, ekonomin och kommunikationen

Till personaldirektör för projektet valdes Outi Sonkeri. Sonkeri är politices magister och arbetar som personaldirektör för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt där hon även fortsätter sitt arbete.

Uppgiften som förvaltningsdirektör tillsätts av juris kandidat Lauri Tanner. Han fortsätter också sitt arbete som förvaltningsdirektör vid HNS.

Politices magistern Tero Manninen blir projektets kommunikationsdirektör på heltid. Han övergår till reformprojektet från posten som utvecklingschef för kundverksamheten vid Keva.

Politices och filosofie magistern Markus Syrjänen svarar för budgetdirektörens uppgifter. Han fortsätter samtidigt sitt arbete som ekonomi- och förvaltningsdirektör för Esbo stads social- och hälsovård.

Till uppgiften som projektets finansieringsdirektör valdes Ilari Soosalu. Ekonomie magistern Soosalu övergår på heltid till sitt nya arbete från posten som direktör för enheten kommunalekonomi vid Finlands Kommunförbund.

Projektets strategidirektör blir politices magistern Markus Pauni. Han svarar för bland annat planeringen av landskapets strategiprocess och beredningen av en landskapsstrategi för reformskedet. Han deltar också i planeringen av landskapskoncernens strategiska styrning och ledningssystem. Pauni övergår till projektet på heltid från uppgiften som strategichef vid Kommunförbundet.

Utvecklingschef Eero Venäläinen svarar för utvecklingen av en färdplan för verksamheten, med undantag av social- och hälsovårds- och räddningstjänsterna. Venäläinen jobbar inom projektet på deltid och fortsätter samtidigt som utvecklingschef vid Nylands förbund.

Social- och hälsovårdens uppgifter delas mellan flera direktörer

Politices magister Pia Panhelainen blir projektledare på deltid för social- och hälsovårdens serviceproduktion (grundnivå). Hon fortsätter samtidigt som direktör för Helsingfors stads familje- och socialvårdstjänster.

Uppgifterna som bereder affärsverkets regionala organisation delas på två personer. Pirjo Laitinen-Parkkonen svarar för mellersta Nyland och Mira Uunimäki för västra Nyland. Uunimäki övergår till projektet från posten som serviceområdesdirektör vid Lojo stad. Laitinen-Parkkonen arbetar inom projektet på deltid och fortsätter samtidigt som direktör samkommunen för social- och hälsovården i mellersta Nyland. Förhandlingarna pågår fortfarande för östra Nylands och den svenskspråkiga servicens del.

För att leda social- och hälsovårdens myndighetsverksamhet svarar på heltid politices magister Satu Koskela och medicine doktor Teppo Heikkilä. Koskela övergår till uppgiften från posten som direktör vid Södra Finlands regionförvaltningsverk och Heikkilä från arbetet som sakkunnig vid Social- och hälsovårdsministeriet.

Medicine och juris doktor Lasse Lehtonen svarar för social- och hälsovårdens avtal. Lehtonen fortsätter som förvaltningsöverläkare vid HNS.

Direktörer för delaktigheten inom social- och hälsovården blir Leena Turpeinen och Pirjo Marjamäki. Turpeinen är specialistläkare i psykiatri och fortsätter samtidigt sitt arbete som enhetschef för Helsingfors stads hälsovårds- och missbrukartjänster. Marjamäki är magister i samhällsvetenskap och kommer att koordinera forskningssamarbetet. Hon fortsätter samtidigt som direktör för Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca.  

Uppgiften som direktör för social- och hälsovårdens integration tas emot på deltid av specialistläkaren i allmänmedicin Matti Lyytikäinen. Han fortsätter samtidigt sitt arbete som direktör för Esbo stads äldreomsorg.

Av de uppgifter som lediganslogs kommer man i det här skedet inte att tillsätta befattningarna som projektledare för social- och hälsovårdens serviceproduktion (avancerad nivå), direktör för ägarstyrning och fastighetsdirektör.  

Projektledarnas uppgifter är tidsbundna och placeras vid projektet Nyland 2019 som lyder under Nylands förbund. Uppgifterna överförs till Nylands landskap då det inrättas. De valda personerna påbörjar sitt arbete under hösten vid Berghälls ämbetshus. 

Ytterligare upplysningar:

Markus Sovala, förändringsledare, landskapsreformen
040 664 6091
Twitter: @MarkusSovala

Timo Aronkytö, förändringsledare, social- och hälsovårdsreformen
040 631 5011 
Twitter: @aronkyto

Läs också:

Meddelande 12.9.2017: Nylands ICT-projektledare och en del av de sakkunniga valda

Nyheten har uppdaterats: 4.10.2017 kl. 11.00: Uppgifterna om Pauni och Venäläinen har lagts till och en projektledares namn har tagits bort då förhandlingarna ännu pågår.


Tillbaka till rubrikerna | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar