rss Meddelanden

23.10.2017

Landskapsstyrelsens beslut 23.10.2017 – Planen för Östersundom läggs fram

Outi Mäkelä, kuva Milla Aalto

Landskapsstyrelsen godkände att förslaget till landskapsplan för Östersundom läggs fram till påseende samt godkände Nylandsplanens planeringsprinciper. Styrelsen utsåg också landskapets samarbetsgrupp. Efter mötet samlades landskapsstyrelsen för morgonskola där man behandlade beredningen av det nya landskapets strategi.

Etapplandskapsplan två för Nyland, förslaget till landskapsplanet

Styrelsen godkände att förslaget till etapplandskapsplan för Östersundom läggs fram till påseende. Följande ändringar har gjorts i förslaget som läggs fram till påseende:    

 • Rekreationsområdet mellan Sundberg och Sibbo storskog har utvidgats
 • Placeringen av beteckningar som berör kollektivtrafiken har justerats
 • En huvudvattenledning mellan Helsingfors och Borgå har lagts till

I planförslaget anges områdena Sundberg-Kasaberget och Husö som så kallade vita områden. Med lösningen eftersträvar man att minska de negativa konsekvenserna som rekreationsbruket medför för Naturaområdena. Metrolinjen som anges i planförslaget följer det direkta alternativet. Målet är att landskapsfullmäktige kan godkänna planen vid sitt första möte 2018.

Styrelsen röstade om att lämna tillbaka ärendet för ny beredning. Man beslutade att behandlingen fortsätter med rösterna 11–3, en frånvarande.

> Länk till förslaget (på finska)

Nylandsplanen 2050: godkännande av planens planeringsprinciper

Följande planeringsprinciper har fastställts för Nylandsplanen:

 • Tillväxt på hållbara områden
 • Nätverk med livskraftiga centrum
 • Hållbara färdsätt
 • Ett lättillgängligt Nyland
 • Specialiserade regioner och näringar
 • En attraktiv miljö
 • Fungerande samhällsteknisk försörjning och hållbar energi

Planeringsprinciperna styr lösningarna för den strategiska strukturplanen som utarbetas för hela området och de tre verkställande etapplanerna som bereds för regionerna. I planeringsprinciperna definieras hur frågorna som berör planeringen ska avgöras.

> Länk till förslaget

Tillsättande av landskapets samarbetsgrupp (MYR) för verksamhetsperioden 2017–2020

Utöver de representanter för nyländska organ som föreslagits till landskapets samarbetsgrupp valde landskapsstyrelsen följande personer och ersättare som ska representera landskapsförbundet och medlemskommunerna samt samarbetsgruppens ordförande:

 • Markku Markkula ordf., ersättare Kimmo Oila
 • Arja Karhuvaara, ersättare Matias Pajula
 • Kaarin Taipale andra vice ordf., ersättare Irma Pahlman
 • Kimmo Kiljunen, ersättare Mimmi Asikainen
 • Minerva Krohn första vice ordf., ersättare Hannu Oskala
 • Tiina Elo, ersättare Timo Juurikkala
 • Mia Heijnsbroek-Wirén, ersättare Anders Adlercreutz

·         Pasi Salonen, ersättare Karin Zeiger

Petri Knaapinen från NTM-centralen i Nyland valdes till tredje vice ordförande.

> Länk till förslaget

Utnämnande av styrgrupp för Helsingforsregionens etapplandskapsplan

Korrigeringar i föredragningslistans förslag: Rainer Lahti representerar Esbo och Tero Kovala representerar Kyrkslätt.

> Länk till förslaget

Utnämnande av styrgrupp för östra Nylands etapplandskapsplan 

Korrigering i föredragningslistans förslag: Paula Teinonen-Lahtis ersättare är Tatu Chanth från Borgå.

> Länk till förslaget

Utnämnande av styrgrupp för västra Nylands etapplandskapsplan

> Länk till förslaget

Beviljande av avsked från uppdraget som ersättare i landskapsstyrelsen för Pentti Pulkkinen och val av ny ersättare

> Länk till förslaget

Korrigering av beslutet om val av revisionsnämnd

> Länk till förslaget

Ny medlem till landskapsfullmäktige: Anssi Aura i stället för Antti Kari, Vanda

> Länk till förslaget

Utnämnande av representant till Föreningen Nylands friluftsområden rf:s styrelse för verksamhetsperioden 2017–2020

> Länk till förslaget

Delegering av landskapsstyrelsens befogenheter i enlighet med förvaltningsstadgan och fastställande av maximal mängd befogenheter; överföring av statsunderstöd, ICT-projekt

> Länk till förslaget

Utgångspunkterna för utarbetandet av budgeten för 2018, för kännedom

> Länk till förslaget

Delårsrapport 3/2017 för kännedom

> Länk till förslaget

Sammanfattning av projekt som förvaltas vid Nylands förbund 2017 för kännedom

> Länk till förslaget

Direktörsutlåtanden

> Länk till förslaget

Inkommande mötesdatum för kännedom

> Länk till förslaget

Upphandlingsbeslut: Landskapsparlamentet 23–24.11.2017

> Länk till förslaget

 

Ytterligare upplysningar:

Landskapsstyrelsens ordförande Outi Mäkelä,
tfn 050 5122 877

Landskapsstyrelsens sekreterare, förvaltnings- och
ekonomidirektör Paula Autioniemi, tfn 040 737 8050

I bilden: ordförande Outi Mäkelä, bild: Milla AaltoTillbaka till rubrikerna | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar