rss Meddelanden

11.12.2017

Nylands landskapsstyrelses beslut 11.12.2017

Outi Mäkelä. Kuvaaja Seija Elo

Nylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 11 december. Styrelsen gav Nylands förbunds utlåtande om utkastet till lagen om valfrihet inom social- och hälsovården och skärpte sina riktlinjer i förhållande till det ursprungliga förslaget. Till Årets nyländska by utsågs Strömfors bruksområde i Lovisa.

Utlåtande om utkastet till lag om valfrihet inom social- och hälsovården

Landskapsstyrelsen diskuterade ivrigt utlåtandets innehåll och tog fram mer kritiska synpunkter än i grundförslaget vad gäller sex stycken av regeringens frågor som utlåtandet bygger på. Ändringarna i utlåtandet gällde bland annat språklig jämlikhet, kundens möjligheter att inverka på sina egna tjänster och likvärdig tillgång till service samt landskapets inflytande vad gäller ansvaret att organisera servicen. Styrelsen godkände enhälligt landskapsdirektör Ossi Savolainens och styrelsemedlem Mia Heijnsbroek-Wiréns (sfp, Lovisa) ändringsförslag.

Nylands förbund betonar i sitt utlåtande till Social- och hälsovårdsministeriet och Finansministeriet att landskapen måste ha verkliga möjligheter att inverka på i vilken omfattning och med vilken tidtabell marknaden öppnas. Kundsedeln och den personliga budgeten är inte genast färdiga att användas, utan man måste stegvis definiera, utveckla och förverkliga deras noggrannare innehåll.

Enligt förbundet medför valfriheten inom den specialiserade sjukvården och användningen av kundsedlar inom den specialiserad sjukvårdens kirurgi och mottagningsverksamhet en risk vad gäller organiseringen av jourverksamheten och beredskapen för storolyckor. Landskapen ska ha möjlighet att bestämma om användningen av kundsedeln och hur användningen kan begränsas i de fall det är nödvändigt på grund av ekonomiska, funktionella eller andra motiverade skäl, framför man i utlåtandet.

Enligt lagutkastet skulle social- och hälsocentralerna i alla landskap inleda sin verksamhet 1.1.2020. Nylands förbund ser den år 2020 planerade ”tvångsregisteringen” vid närmaste vårdcentral som problematisk och dåligt motiverad. Det har vid det skedet redan hunnit bildas en marknad för social- och hälsocentralerna och en tvångsregistrering är onödig. Förslaget som gäller tvångsregistreringen ska således strykas från lagutkastet, framhäver Nylands förbund.

Då tillgången till olika tjänster förbättras kommer också efterfrågan på avgiftsfria hälsovårdstjänster eller hälsovårdstjänster som endast förutsätter en kundavgift att öka. Om inte tjänsternas produktivitet samtidigt förbättras avsevärt kommer kostnaderna för tjänsterna valfriheten omfattar att stiga. I utlåtandet påpekas att en utvidgning av valfriheten i det fallet innebär tilläggskostnader för landskapet.

Enligt Nylands förbund gäller berättigandet av valfriheten i grunden inte kostnadsbesparingarna utan valfrihetens positiva inverkan på servicens kvalitet och tillgänglighet. De ekonomiska riskerna som är förknippade med valfrihetsreformen är ändå stora, påminner förbundet.

> Utlåtandet i den form det godkändes vid mötet (på finska)

Årets nyländska by 2018

Landskapsstyrelsen valde Strömfors bruksmiljö i Lovisa till Årets nyländska by 2018. Karakteristiskt för samarbetet mellan aktörerna i Strömfors är deras utvecklingsinriktade grepp. Den unika och charmiga bruksmiljön är välbevarad och har blomstrat upp på nytt med olika evenemang som ordnas året runt. De aktiva byborna har också lyckats locka med unga i verksamheten.

> Separat meddelande om valet

> Länk till förslaget

Nylands förbunds tillträde i Metropolisorganisationen

Ärendet bordlades
> Länk till förslaget

Smart specialisering: Grundande av projektet Smart-up BSR

> Länk till förslaget

Utnämnande av en styrgrupp för Helsingforsregionens etapplandskapsplan

Föredragande ett av ändringsförslagen vid mötet, vilket innebär att Pasi Salonen sitter kvar i kommittén.
> Länk till förslaget


Utnämnande av en styrgrupp för Västra Nylands etapplandskapsplan

> Länk till förslaget


Alternativ till det blivande landskapets e-postadresser och webbplatsadress

> Länk till förslaget

Direktörsutlåtanden

> Länk till förslaget

Förbindelse om KL-Kuntahankinnats konkurrensutsättning av teleoperatörtjänster

> Länk till förslaget

Godkännande av mötesdagarna 2018

> Länk till förslaget

 

Ytterligare upplysningar:

Landskapsstyrelsens ordförande Outi Mäkelä, tfn 050 5122 877
Landskapsstyrelsens sekreterare, förvaltnings- och ekonomidirektör Paula Autioniemi, tfn 040 737 8050

På bilden landskapsstyrelsens ordförande Outi Mäkelä, bild: Seija Elo

 


Tillbaka till rubrikerna | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar