rss Meddelanden

12.12.2017

Nylandsplanen har fått en ram

Nylandsplanen-2050-logo fbPlaneringsprinciperna styr utarbetandet av hela Nylandsplanen och de gemensamma principerna preciserar regionernas egna specialfrågor. De drar upp riktlinjerna för arbetet med den nya landskapsplanen.

Planeringsprinciperna: Hållbar tillväxt, livskraftiga centrum och god tillgänglighet

Nylandsplanens viktigaste princip är att tillväxten ska koncentreras till områden som klarar av tillväxt, det vill säga till centrum och andra platser som lätt kan nås med kollektivtrafik, till fots eller med cykel. Tillväxten styrs alltså i första hand till huvudstadsregionen, stationsomgivningarna invid stambanan, kollektivtrafikens knutpunkter och till regioncentrum.

– På det här sättet vill man försäkra att det också i framtiden finns tillräckligt med tjänster och en fungerande kollektivtrafik för nylänningarna, förklarar Merja Vikman-Kanerva som leder planarbetet vid Nylands förbund.

Man stöder livskraften i Nylands centrumområden bland annat genom att koncentrera byggandet och detaljhandeln till centrumen. Man har också fäst uppmärksamhet vid områdenas enformighet. Många tätorter påminner om varandra och erbjuder väldigt ensidig verksamhet.

– Med Nylandsplanen försöker vi stöda centrumens utveckling så att de blir mångsidiga koncentrationer med boende, handel och service.

I planarbetet har man också identifierat de nyländska centrumens olika profiler och deras betydelse som en del av en större helhet. Utifrån dem har centrumen möjlighet att utvecklas och bli ännu attraktivare områden.

I Nylandsplanen stöds landskapets nationella och internationella tillgänglighet med olika trafikprojekt.

– Vi förbereder oss bland annat på att Tallinntunneln och Flygbanan byggs. De är stora projekt som är viktiga både för den internationella konkurrenskraften och en fungerande arbetsmarknad, säger Vikman-Kanerva.

> Bekanta dig närmare med Nylandsplanens planeringsprinciper

Helsingforsregionen – områdets motor

Ilmakuva KalasatamastaDen viktigaste målsättningen för Helsingforsregionens etapplandskapsplan är att samordna de parallella planeringsprocesserna som berör områdets landskapsplan och MBT-planen 2019.

– Dessa inverkar båda på hur områdets markanvändning, boende, trafik, service, näring och miljö utvecklas i framtiden. Landskapets mål är ändå klart mer långsiktiga och dess teman mer övergripande, berättar Juha Nurmi som svarar för Helsingforsregionens etapplan vid Nylands förbund.

Man strävar efter att i första hand styra den kommande befolkningstillväxten till lättillgängliga områden.

– På det här sättet vill vi stöda hållbara färdsätt såsom gång, cykling och kollektivtrafik som slutligen också gör vardagen smidigare för invånarna. Samtidigt förhindrar man att den omgivande grönstrukturen splittras.

Ett tredje utvecklingsmål som Nurmi lyfter fram är Helsingforsregionens och samtidigt hela Finlands internationella konkurrenskraft. Viktiga utvecklingsobjekt är till exempel regioncentrumen, Helsingfors-Vanda flygplats och övriga kompetenscentrum samt förbindelserna mellan dem.

– De är livsviktiga för hela regionens dragningskraft eftersom regionen i huvudsak tävlar om invånare, experter och företag med andra internationella metropolområden.

Den växande befolkningen behöver också utrymme att koppla av. Goda möjligheter till det fås med Helsingforsregionens viktiga grönbälte och genom att utveckla det.

– Grönbältet är viktigt inte bara för människornas välbefinnande utan också för andra tjänster som naturen producerar och för naturens mångfald.

> Bekanta dig med nätsidan för Helsingforsregionens etapplan


Månsidiga Östnyland

Porvoon siltaRörlighet och olika färdsätt är ett viktigt tema i etapplandskapsplanen för östra Nyland.

– Det är i synnerhet viktigt att utveckla pendeltrafiken till huvudstadsregionen men också regionens interna trafik och förbindelserna till centrumen i de omgivande landskapen, berättar Mariikka Manninen som ansvarar för östra Nylands etapplan vid Nylands förbund.

I regionen finns ett brett utbud av olika näringsformer. Det omfattar allt från naturresursekonomi till högteknologiföretag, handel och utbildning.

– En egen speciell helhet bildar den omfattande energi- och kemiindustrin, vars utveckling förutsätter planering på landskapsnivå.

Den varierande och rika miljön ökar östra Nylands dragningskraft både ur människornas och näringarnas synvinkel, fortsätter Manninen.

– Grönstrukturen har en central roll i produktionen av vatten, syre och näring och i stävjandet av klimatförändringen. Landskapet förgylls av utmärkande centrum, ådalarnas kulturlandskap och den maritima miljön. Genom planläggningen försöker man hitta en balans mellan att skydda miljön och utnyttja den på ett hållbart sätt.

Centrumen är väldigt olika till sin natur och skapar en god utgångspunkt för att planera östra Nyland som ett nätverk där varje del har sin egen roll i helheten.

– Borgå har en central roll men också andra centrum kan förstärkas genom att utveckla till exempel närservicen, trafikförbindelserna och den övriga verksamheten.

Viktigt för regionen är också landsbygdsnäringarna och att spara landsbygdsmiljön som omger centrumen. Målet är att även i framtiden kunna erbjuda mångsidiga alternativ för boende i regionen.

> Bekanta dig med nätsidan för Östra Nylands etapplan


Unika Västnyland

Tammisaaren kauppakatu. Kuva Tuula PalasteVästra Nylands etapplandskapsplan tar särskilt fokus på smidiga trafikförbindelser såväl för person- som för godstrafiken.

– Många pendlar från området till huvudstadsregionen och därför är det viktigt att kollektivtrafiken längs huvudlederna och spårtrafiken fungerar. Godstrafiken i sin tur grundar sig på hamnarna som är viktiga för regionens näringsliv. Godstrafiken kan bli smidigare och säkrare förutom med hjälp av att utveckla lederna, också genom att fästa uppmärksamhet vid markanvändningen invid vägarna, säger Heli Vauhkonen från Nylands förbund som svarar för västra Nylands etapplan.

Det är också viktigt att värna om det ekologiska nätverket och naturvärdena, eftersom det i västra Nylands finns naturområden av intresse på såväl landskaps- som på riksnivå.

– Salpausselkä löper genom regionen och har åstadkommit bland annat dynområden och för Finlands förhållanden ovanliga, långa sandstränder med utrotningshotad växtlighet. Tack vare den kalkstensrika jorden i Lojo finns det också värdefulla vårdbiotoper på området. Havet, skärgården och kusten med sina olika zoner är unika. Regionen har också gott om attraktiva städer med tillväxtpotential, tillägger Vauhkonen.

– Städernas och tätorternas service tryggas bäst genom att förtäta och utveckla samhällsstrukturen i de befintliga centrumen så att deras särdrag tas i beaktande. Man strävar också efter att nybyggande i första hand styrs till centrum som lätt kan nås.

De mångsidiga kulturmiljöerna i västra Nyland omfattat gamla trästäder, bruksmiljöer, riksomfattande landskapsområden och vårdbiotoper.

– Regionen erbjuder alltså utmärkta förutsättningar och möjligheter för att utveckla turismen och fritidsverksamheten. Naturen och miljön måste ändå utnyttjas på ett hållbart sätt.

> Bekanta dig med nätsidan för Västra Nylands etapplan


Ytterligare upplysningar:

Regionplaneringsdirektör Merja Vikman-Kanerva, tfn 040 638 6669


---

Vad är Nylandsplanen?

  • En övergripande landskapsplan som behandlar alla centrala markanvändningsformer.
  • Planeringsområdet omfattar hela Nyland och tar tidsmässigt sikte på år 2050.
  • Består av en översiktlig och långsiktig strukturplan och av regionala etapplaner som preciserar den och utarbetas för Helsingforsregionen, östra Nyland och västra Nyland.
  • Nylands förbund påbörjade planarbetet år 2016 och det pågår ungefär fyra år.
  • Följ med planarbetet:uudenmaanliitto.fi/nylandsplanen

Tillbaka till rubrikerna | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar