rss Meddelanden

26.02.2018

Landskapsstyrelsens beslut 26.2.2018

Nuija, kuva Kosti Keistinen

Nylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 26 februari och gav ett utlåtande om förslaget till generalplan för Östersundom. Styrelsen godkände också bemötandena till anmärkningarna som lämnats in om förslaget till landskapsplan för Östersundom.

Utlåtande om förslaget till en gemensam generalplan för Östersundom

Nylands förbund nämner i sitt utlåtande att det skulle ha varit rekommendabelt att lösa markanvändningen på området Sundberg–Husö som en del av planhelheten, så att det skulle ha varit möjligt att bedöma konsekvenserna för Naturaområdenas naturvärden. I planförslaget har området angetts som ett utbredningsområde vars markanvändning ska lösas i en separat delgeneralplan.
> Länk till förslaget (på finska)

Etapplandskapsplan 2 för Nyland, förslaget till landskapsplan för Östersundomområdet: bemötanden till anmärkningarna

Sammanlagt 12 anmärkningar lämnades in om förslaget till landskapsplan för Östersundomområdet. Bemötandena skickas till dem som har framställt anmärkningar om planen. I plankartan görs en ändring utifrån en av anmärkningarna. I samband med ändringen förstoras kulturmiljöområdet av betydelse på landskapsnivå i Westerkulla i Vanda.
> Länk till förslaget
> Länk till den tidigare behandlingen av ärendet

Lägesöversikt över vård- och landskapsreformen 3/2018

Landskapsstyrelsen beslutade behandla inrättandet av en strategisk styrgrupp vid ett extra möte den 13 mars.
> Länk till förslaget

Beviljande av avsked från uppdraget som medlem i landskapsstyrelsen och val av ny medlem

> Länk till förslaget

Val av landskapsstyrelsens ordförande efter Outi Mäkeläs avskedsansökan

> Länk till förslaget

Ordnande av ett seminarium om landskapets strategi och ekonomi för landskapsfullmäktige

> Länk till förslaget

Delegering av landskapsstyrelsens befogenheter i enlighet med förvaltningsstadgan och fastställande av maximal mängd befogenheter:  Beslut om upphandling som berör ramavtalet för möbler enligt KL Kuntahankinnat

> Länk till förslaget

PASSAGE-projektets verksamhetsplan för kännedom

> Länk till förslaget

iEER-projektets verksamhetsplan för kännedom

> Länk till förslaget

Byte av medlem i valberedningskommittén: Juuso Aromaa i stället för Jorma Pikkarainen

> Länk till förslaget

Direktörsutlåtanden

> Länk till förslaget

Upphandlingsbeslut: Kontorsmöbler för Nyland 2019-projektet

> Länk till förslaget

Inkommande mötesdatum för kännedom 

Landskapsstyrelsens extra möte hålls i samband med landskapsfullmäktiges sammanträde den 13 mars.
> Länk till förslaget

 

Ytterligare upplysningar:

Paula Autioniemi, landskapsstyrelsens sekreterare, förvaltnings- och ekonomidirektör, tfn 040 737 8050

 


Tillbaka till rubrikerna | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar