rss Meddelanden

08.03.2018

Sätten att färdas förändras långsamt i Nyland – de regionala skillnaderna stora

Juna-kuva-tuula-palasteFinländarnas sätt att färdas är väldigt likadana som för sex år sedan, framgår det av den riksomfattande persontrafikundersökningen som Trafikverket publicerade i dag. För första gången granskades också färdsätten i regionerna skilt för sig: för Nylands del östra och västra Nyland samt Helsingforsregionen.

Nyckeltalen är till stor del på samma nivå som tidigare. Per dygn gjorde nylänningarna år 2016 i genomsnitt 2,7 resor inom landet, de färdades 41 kilometer och använde till det en timme och 13 minuter. 

De genomsnittliga siffrorna för Nyland är rätt så likadana som i övriga Finland i medeltal. Det förekommer däremot större skillnader inom landskapet. Till exempel är de dagliga resorna i östra och västra Nyland längre, medan man i Helsingforsregionen använder mera tid på att ta sig från ett ställe till ett annat.

– Resultatet visar på två allmänna trender. Då det är enkelt att ta sig fram färdas människorna också oftare och längre sträckor. I dagens läge är det å andra sidan ändå viktigare hur länge en enskild resa uppskattningsvis tar än hur långt avståndet är, till exempel vad gäller resan till jobbet, berättar Nylands förbunds trafikplanerare Pasi Kouhia.

De genomsnittliga sifforna i de nyländska regionerna: Östra Nyland 2,9 resor, 44 kilometer och 72 minuter per dygn. Västra Nyland 3,0 resor, 47 kilometer och 76 minuter per dygn. Helsingforsregionen 2,9 resor, 40 kilometer och 82 minuter per dygn.

De hållbara färdsätten borde utvecklas

Då man ser till färdmedlen som används i hela landet är bilen det allra vanligaste alternativet (45 procent av resorna). Av alla resor gjordes 37 procent med hållbara färdmedel, det vill säga till fots, med cykel eller med kollektivtrafik. Våra vanor som gäller olika färdmedel har ändrats en aning i förhållande till tidigare: resorna som görs med personbil är längre än tidigare medan kollektivtrafikresorna är kortare.

I östra Nyland gjordes 49 procent av resorna med bil och i västra Nyland 52 procent, vilket är mer än i hela landet i genomsnitt. Å andra sidan gjordes bara 35 procent av resorna i Helsingforsregionen med bil. De hållbara färdmedlens andel var 32 procent i östra Nyland, 27 procent i västra Nyland och 50 procent i Helsingforsregionen.

– Av resultatet framgår tydligt de regionala skillnaderna: Ju mer människor det finns i regionen, desto bättre fungerar kollektivtrafiken, samtidigt som den ersätter bilen. En lösning på mer glesbebyggda områden kunde vara att förbättra förutsättningarna att ta sig fram med cykel. I och med digitaliseringen råder det också stora förväntningar på transporttjänsterna, säger Kouhia.

Det finns ännu mycket att göra för att öka andelen hållbara färdmedel och minska koldioxidutsläppen. Nylands mål är att vara ett kolneutralt landskap före utgången av år 2035.

Utredningens bakgrund

Den riksomfattande persontrafikundersökningen har genomförts i form av en enkät ungefär vart sjätte år sedan 1974. Undersökningen ger en allmän bild av finländarnas sätt att färdas och vilka tidsmässiga och regionala skillnader det förekommer samt vilka skillnaderna är mellan olika befolkningsgrupper. Uppgifterna som nu har publicerats är från år 2016.

I undersökningen deltog för första gången också regionerna med sina egna, kompletterande undersökningar. För planeringen av trafiksystemet på regional nivå beställde Nylands förbund statistiska uppgifter om trafiken i östra och västra Nyland. Statistiken om Helsingforsregionen har beställts av Helsingforsregionens trafik (HRT).

– Vi väntar ännu på mer exakta uppgifter. Avsikten är att vi tillsammans med regionerna ska dryfta de noggrannare analyserna och slutsatserna under våren, säger Kouhia.

Ytterligare upplysningar:

Resultatet och mer information om undersökningen finns på Trafikverkets webbsida (på finska)

Trafikplanerare Pasi Kouhia, 040 660 5030


Tillbaka till rubrikerna | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar