rss Meddelanden

06.04.2018

Vi kartlägger nylänningarnas handelsplatser med en webbenkät

Kaupan kysely kuvituskuvaNylands förbund utreder med hjälp av en webbenkät var nylänningarna gör uppköp nu och i framtiden. Svaren utnyttjas i arbetet med den nya landskapsplanen. Den kartbaserade enkäten är öppen fram till slutet av april.

Syftet med enkäten som tar fokus på handel och centrum är att finna svar bland annat på hur långt nylänningarna åker för att göra uppköp, vilka faktorer som inverkar på var man handlar och vilken betydelse näthandeln har. Man hoppas på att invånare i olika åldrar och från olika delar av Nyland svarar på enkäten.

– Vi önskar att så många nylänningar som möjligt vill svara. På det här sättet får vi mångsidig information som kan användas i den fortsatta planeringen av Nylandsplanen, som för närvarande är framlagd för kommentarer, säger Aila Elo, sakkunnig i handels- och näringsfrågor vid Nylands förbund.

Landskapsplanen styr placeringen av stora handelsenheter och deras maximala storlek, vilket betyder att planlösningarna som gäller handeln berör många nylänningars vardag då de förverkligas.

Näthandel, etik och upplevelser framtida trender

Med handelsenkäten utreds inte enbart var nylänningarna handlar i dag, utan också vad de har för tankar om handeln i framtiden. Det är viktigt att vara förutseende, eftersom lanskapsplanen tar sikte på framtiden om flera årtionden.

– Det går redan nu att urskilja flera växande trender som påverkar handelns verksamhetsmiljö, såsom hållbara värderingar, en strävan efter upplevelser och ett ökat utbud av välfärdstjänster. Det är också glädjande att centrumen uppskattas allt mer som inköpsställen, säger Elo. 

Förändringar sker också vad gäller hur man handlar. Det är till exempel möjligt att köpa nästan vad som helst från nätet, allt från mat till bilar.

– I och med näthandeln har handeln blivit allt mer internationell och gränserna mellan olika branscher har suddats ut. På frammarsch är också nya koncept såsom lopptorg på nätet och kortlivade pop up-affärer, som båda representerar så kallad konsument till konsument-handel, förklarar Elo.

Samtidigt blir befolkningen i Nyland äldre och hushållen mindre. Man förutspår ändå att man i framtiden kommer att ha mer fritid.

– De här är alla faktorer som inverkar på hur handelns och centrumens servicenät utformas i den nya landskapsplanen. Förutom från enkäten får vi också information för beredningen från de senaste utredningarna som gjorts kring handeln, säger Elo.

Landskapsplanen skildrar ett handels- och centrumnät på regionnivå

Landskapsplanen styr endast handel på regional nivå, det vill säga sådan handel som lockar människor från ett område som omfattar flera kommuner. Landskapsplanen kompletteras av ett lokalt servicenät som kommunerna har planeringsansvar för.

I den nya landskapsplanen, det vill säga Nylandsplanen, eftersträvas bland annat livskraftiga centrum och hållbara färdsätt. Genom att styra handeln kan man avsevärt inverka på dessa mål.

Målet är till exempel att centrumen med hjälp av planen ska utvecklas som mångsidiga koncentrationer för boende, arbetsplatser och service, på vilka handeln tillför liv och rörelse. Planen stöder också hållbara färdsätt, det vill säga gång, cykling och kollektivtrafik. Det betyder att det också är viktigt var köpställena placeras.

– I framtiden ökar också de äldre invånarnas andel i Nyland. Därför vill man koncentrera de största affärerna till områden dit man lätt kan ta sig också utan egen bil. I Nyland har vi även förbundit oss till att avsevärt minska på koldioxidutsläppen. Det är svårt att nå dessa mål om vi inte kan minska på privatbilismen, sammanfattar Elo.

Svara på enkäten om handel och centrum på nätet

Enkäten har gjorts tillsammans med studerande från Aalto-universitetet och svar tas emot fram till 30.4.2018. Det tar ungefär 10 till 15 minuter att svara på enkäten och svaren behandlas konfidentiellt. Vi informerar om resultatet av enkäten under vårens lopp.

> Länk till enkäten

 

Ytterligare upplysningar:

Planläggningschef Ilona Mansikka, tfn 040 524 9186

Landskapsplanearkitekt Aila Elo, tfn 040 660 5227

 

Planens utredningar (på finska):

> Detaljhandelns tillgänglighet i Nyland (pdf, 2018)

> Dimensioner och konsekvensbedömning av servicenätet i Nyland (pdf, 2018)

 

Vad är Nylandsplanen?

  • En övergripande landskapsplan som behandlar alla centrala former av markanvändning.
  • Planeringsområdet omfattar hela Nyland, tar tidsmässigt sikte på år 2050.
  • Omfattar en strukturplan och regionernas etapplaner som preciserar strukturplanen. Etapplanerna utarbetas för Helsingforsregionen, östra Nyland och västra Nyland.
  • Nylands förbund inledde arbetet med planen 2016 och det pågår i ungefär fyra år.
  • Nylandsplanens material är framlagt till påseende och kan kommenteras 27.2–13.4.2018.
  • Följ med planarbetet: www.nylandsplanen.fi

Tillbaka till rubrikerna | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar