rss Meddelanden

17.04.2018

Allt djupare oro om regeringens förslag till landskaps- och vårdreform i Nylands landskapsfullmäktige: Tidtabellen möjliggör inte att råda bot på missförhållanden

valtuuston seminaari 17.4.2018
Oron över regeringens förslag till lagstiftning som berör landskapen och social- och hälsovården blev allt tydligare vid Nylands landskapsfullmäktiges mötesseminarium den 17 april.

Fullmäktigeledamöterna påminde om ställningstagandet som fullmäktige gav den 13 mars, enligt vilket de nuvarande förslagen till lagar som berör landskapen och vården inte ser till nylänningarnas intressen. I anförandena framhävdes att tidtabellen ses som orealistisk och att till och med de stora helheterna fortfarande är halvfärdiga.

Verkställande direktören för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt Aki Lindén redogjorde för vilka konsekvenser vårdförslaget har för hälsovården. Lindén var synnerligen orolig över hur hälsocentralernas finansiering och tjänster kommer att splittras i ”tusen delar” enligt den modell som nu föreslås. Han ser att det finns två risker: mindre verkningsfulla tjänster prioriteras eller de totala utgifterna ökar kraftigt.

Enligt Lindén behöver Nyland med sina stora städer en särlösning. Han anser att det är motiverat att fråga sig hur Helsingfors med 650 000 invånare eller Esbo med 270 000 invånare inte kan vara vårdanordnare eller -producenter, då Kajanaland och Mellersta Österbotten med färre än 100 000 invånare kan vara det.

Kommunerna måste inse läget

Borgå stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula betonade i sitt anförande att lagförslaget inverkar på all verksamhet inom kommunen. Samtidigt finns det bristfälliga uppgifter om konsekvenserna för kommunernas tjänster och personal. Enligt Ujula kommer Borgå stads samtliga nyckeltal att försämras i och med landskapsmodellen. Soliditetsgraden kommer att sjunka, eftersom kommunernas egendom överförs utan ersättning till landskapen. Skatteinkomsterna och statsandelarna minskar med över 50 procent. Ujula påminner om att det här kan inverka på tillgången till lånefinansiering och på räntenivån.

– Senast i det här skedet måste samtliga kommuner inse situationen. För kommunerna är regeringens landskaps- och vårdmodell katastrofal. En särlösning borde åtminstone tas fram för Nyland eller så ska lagförslagen slopas, kommenterade fullmäktiges vice ordförande Leena Luhtanen (SDP) Ujulas anförande.

Nylänningarnas och hela Finlands välfärd måste tryggas

Enligt landskapsfullmäktige ska Nyland på ett ansvarsfullt sätt kunna garantera invånarnas tjänster och patientsäkerhet. Landets mest krävande fall inom den specialiserade sjukvården koncentreras till Nyland, vilket är betydande för hälsovården i hela Finland. 

– Utöver specialistvård på toppnivå är Nyland även centrum för landets ekonomi, forskning, export och befolkningstillväxt. Hur vi klarar oss här är direkt kopplat till hur landets hälsovårdstjänster och mest krävande specialistvård kan finansieras. Vår kapacitet att värna om nylänningarnas och hela Finlands välbefinnande är nu hotad, sammanfattar fullmäktiges ordförande Mari Holopainen.

Vid seminariet fick ledamöterna ingående ta del av vilka konsekvenser lagförslaget medför i Nyland. Vid seminariet talade förutom Lindén och Ujula även Nyland 2019-projektets projektledare Ilari Soosalu, Nylands landskapsstyrelses ordförande Markku Markkula, FCG:s sektorchef för vårdreformen Jarmo Asikainen och Nyland 2019-projektets förändringsledare Markus Sovala och Timo Aronkytö.

Ytterligare upplysningar:

Mari Holopainen, landskapsfullmäktiges ordförande, tfn 040 7620 944

Leena Luhtanen, landskapsfullmäktiges första vice ordförande tfn 040 553 3639

Kolla streamingen från seminariet på Helsinki-kanalen

På Twitter diskuterades seminariet med nyckelordet #maakuntavaltuusto


Tillbaka till rubrikerna | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar