rss Meddelanden

21.05.2018

Landskapsstyrelsens beslut 21.5.2018

Nuija, kuva Kosti KeistinenNylands landskapsstyrelse samlades på måndagen den 21 maj och tog del av responsen på Nylandsplanens beredningsmaterial. Styrelsen bekantade sig också med förberedelserna inför landskapets temporära beredningsorgan och beslutade om att förstärka den politiska styrningen inom landskaps- och vårdreformen genom att tillsätta två kommittéer som lyder under landskapsstyrelsen.

Nylandsplanen 2050: responsen på beredningsmaterialet och åtgärderna på basis av det

Landskapsstyrelsen bekantade sig med responsen på Nylandsplanen. Planens beredningsmaterial var framlagt till påseende och på remiss 27.2–13.4.2018 och sammanlagt 75 utlåtanden och 92 kommentarer lämnades in. Bland annat gav samtliga nyländska kommuner ett utlåtande. Av kommentarerna gavs största delen av privatpersoner, de övriga av organisationer, föreningar och företag.

Frågor som särskilt lyftes fram i utlåtandena var olika färdsätt, kollektivtrafikkorridorer och logistikens utvecklingskorridorer, områden och centrum för hållbar tillväxt, handel och planens styrande verkan och tolkning. I kommentarerna lyftes speciellt fram vindkraftsområdet i Ingå–Raseborg, Malms flygplats och skjutbanorna.

Nylandsplanens beredningsmaterial bestod av ett utkast till strukturplan och kort över planeringsprinciperna som styr planarbetet. Därtill fanns det möjlighet att ge respons på bakgrundsmaterialet.

Styrelsen drar upp de egentliga riktlinjerna vid sitt möte 18.6.2018.

> Länk till förslaget (på finska)

 

Beredningen av tillsättandet av landskapets temporära beredningsorgan (VATE)

Landskapsstyrelsen konstaterade läget med förhandlingarna som gäller Nylands temporära beredningsorgan och beslutade att sända det preliminära förhandlingsförslaget till de beröra parterna för godkännande. De medlemmar som föreslås till organet ska vara i tjänsteförhållande hos en organisation som överlåter sina uppgifter till landskapet. Landskapsdirektör Ossi Savolainen föreslås bli föredragande i organet.

Beredningsorganet ansvarar för att inleda det nya landskapets verksamhet och förvaltning fram tills ett landskapsfullmäktige som väljs genom landskapsval och den av fullmäktige utsedda landskapsstyrelsen har inlett sitt arbete. Tillsättandet av ett organ är villkorligt. Organet inleder sin verksamhet då genomförandelagen som är kopplad till landskapslagen träder i kraft.

> Länk till förslaget

 

Förstärkande av landskaps- och vårdreformens politiska styrning

Landskapsstyrelsen beslutade förstärka den politiska styrningen i anslutning till landskaps- och vårdreformens förberedelser och förverkligande genom att tillsätta två kommittéer som lyder under styrelsen: en kommitté för social- och hälsovårdsfrågor och en kommitté för frågor som berör koncernen och livskraft.

Styrelsen styr landskapsreformens förberedelser fram tills det nya landskapet har fått sina egna beslutande organ. Det temporära beredningsorganet är ändå juridiskt självständigt och har ämbetsansvar.

Styrelsen utnämner medlemmarna och de föredragande vid sitt följande möte 4.6.2018.

> Länk till förslaget

 

Utlåtande om utkastet till generalplanen för norra och mellersta delarna av Esbo

Landskapsstyrelsen bordlade utlåtandet.

> Länk till förslaget

 

Lägesöversikt över landskaps- och vårdreformen 8/2018

> Länk till förslaget

 

Lägesöversikter till landskapsfullmäktige:

Lägesöversikt över Nylands förbunds regionplanering och planläggning på landskapsnivå > Länk till förslaget

Nyland 2019-projektets lägesöversikt till landskapsfullmäktige
> Länk till förslaget

Verkställande av landskapsfullmäktiges möte 13.3.2018 > Länk till förslaget

 

Beslut om finansiering ur Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF):

ERUF-finansieringsbeslut (positivt): Pyykki - Pk-yritysten tulevaisuuden kilpailukykyä ja kasvun mahdollisuuksia yhteiskehittämisellä ja palvelumuotoilulla > Länk till förslaget

ERUF-finansieringsbeslut (positivt): LIITO - Digitaaliset liiketoimintamallit > Länk till förslaget

ERUF-finansieringsbeslut (positivt): KINOS - Kasvua ja innovaatioita osaamisverkostoilla - startup- ja pk-yritysten kehittämishanke > Länk till förslaget

ERUF-finansieringsbeslut (positivt): HAPPILY - Haja-asutusalueiden palvelupilotit, liikkuminen ja yhteisöt > Länk till förslaget

ERUF-finansieringsbeslut (positivt): Jätkäsaari Smart Mobility - Liiketoimintaa älykkäästä liikkumisesta > Länk till förslaget

ERUF-finansieringsbeslut (positivt): Pienjätelogistiikka sairaalaympäristössä > Länk till förslaget

ERUF-finansieringsbeslut (positivt): Tuote- ja palveluvirittämö > Länk till förslaget

ERUF-finansieringsbeslut (positivt): UKAMAKI - Uutta kasvua matkailuun Kiinasta > Länk till förslaget

ERUF-finansieringsbeslut (positivt): HUKATON - Hukkalämpökuormien hyödyntäminen, varastointi ja kysyntäjouston tehostaminen > Länk till förslaget

ERUF-finansieringsbeslut (positivt): HUIMA -Teollisuuden energiatehokkuuteen uusia ideoita > Länk till förslaget

ERUF-finansieringsbeslut (positivt): Tekoälyavusteinen päätöksenteko isojen kiinteistösalkkujen energiatehokkuustyössä KIINTEÄ > Länk till förslaget

ERUF-finansieringsbeslut (positivt): Fiksu Assa - Asemanseudut uusien vähähiilisten liiketoimintakonseptien kehitysalustana > Länk till förslaget

ERUF-finansieringsbeslut (positivt): Kuivaa asiaa > Länk till förslaget

ERUF-finansieringsbeslut (nekande): Tuottavuuden työkalupakki > Länk till förslaget

ERUF-finansieringsbeslut (nekande): Kahvipaahtimon tuotantokapasiteetin laajennus > Länk till förslaget

ERUF-finansieringsbeslut (nekande): Laboratoriotoimintojen käytön tehostaminen LEAN-LABRA > Länk till förslaget

ERUF-finansieringsbeslut (nekande): Ekokompassi Etelä-Suomeen > Länk till förslaget

 

Finansieringsbeslut som gäller regionala försök och innovationer (AIKO):

AIKO-finansieringsbeslut (positivt): Tilat avoimiksi - fiksu tilaverkko > Länk till förslaget

AIKO-finansieringsbeslut (positivt): CLiC! - Creative Life in A City > Länk till förslaget

AIKO-finansieringsbeslut (positivt): Osaajien houkuttelumalli pääkaupunkiseudulle - pilottina Helsingin ja Espoon ohjelmistoyritysten tavoitteet > Länk till förslaget

AIKO-finansieringsbeslut (nekande): Työmatkaliikenteen kimppakyyteistys > Länk till förslaget

 

Direktörsutlåtanden

> Länk till förslaget

 

Verkställande av EU:s dataskyddsförordning vid Nylands förbund

> Länk till förslaget

 

Inrättande av projektet Climate-KIC Pioneers into Practise

> Länk till förslaget

 

Anslutande till Scandria-alliansen som grundande medlem

> Länk till förslaget

 

Ändringar bland medlemmarna i valberedningskommittén: byte av medlem och ersättare

> Länk till förslaget

 

Utnämnande av styrgrupp för Helsingforsregionens etapplandskapsplan

> Länk till förslaget

 

Publikationer som har färdigställts

> Länk till förslaget

 

Inkommande mötesdatum för kännedom

> Länk till förslaget

 

Ytterligare upplysningar:

Ordförande Markku Markkula, tfn 050 464 2455

Landskapsstyrelsens sekreterare, förvaltnings- och ekonomidirektör  Paula Autioniemi, tfn 040 737 8050


Tillbaka till rubrikerna | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar