rss Meddelanden

08.06.2018

Ändå också EU-pengar till stambanans investeringar? – Kommissionens förslag en delseger för Nyland och hela Finland

Juna. Kuva Tuula PalasteEuropeiska kommissionen föreslår att stambanan ingår i det europeiska trafiknätets kärnkorridorer. Beslutet kunde möjliggöra en ansökan om EU-finansiering för stambanans utvecklings- och reparationsprojekt.

- Det här är en verkligen god nyhet, säger Olli Keinänen från Nylands förbund. Det här är en god kick för förbättrandet av den också för Nyland livsviktiga stambanan.

Kommissionen publicerade i början av juni sitt förslag om programmet Ett Sammanlänkat Europa för EU:s följande finansieringsperiod 2021–2027. Stambanan ingår i kommissionens färska förslag om North Sea-Baltic-projektets utvidgning norrut.

Kommissionen föreslår finansiering till europeiska trafikprojekt för ett värde av sammanlagt 30,6 miljarder euro. I detta nu blir den största delen av Finland utanför kärnkorridorerna, och därmed även utanför EU-finansieringen.

- Det är svårt att avgöra hur stor finansiering som slutligen tillfaller Finland. Det hänger bl.a. samman med hur väl man lyckas projektifiera arbetet för att iståndsätta stambanan, bedömer Keinänen.

Stambanan viktig för Nyland och hela Finland

Betydelsen av stambanan som går från Helsingfors via Tammerfors till Torneå är märkbar för landets ekonomi, näringsliv och hela samhället. I söder och väster ansluter sig ca 60 procent av Finlands befolkning, arbetsplatser och arbetskraft till banan.

- Stambanan är dock i stort behov av utvecklingsåtgärder, påminner Keinänen. Under nästa årtionde krävs exempelvis märkbara insatser för att öka kapaciteten och höja snabbheten mellan Helsingfors och Tammerfors.

Stambanans sträcka mellan Helsingfors och Tammerfors är redan nu landets mest trafikerade förbindelsesträcka, och fram till år 2010 förväntas dess passagerarantal öka med nästan 40 procent. 

Också i den aktuella landskapsplanen för Nyland under arbete är stambanan den viktigaste utvecklingsriktningen, eftersom det är den mest betydelsefulla förbindelsen på såväl internationell, nationell som landskapsnivå. Stambanan och flygbanan som ansluter sig till den har också lyfts fram i täten av stora trafikprojekt.

- Avsikten är att flygbanan för sin del underlättar rusningen på stambanan. Som bäst gör vi utredningar om flygbanans lönsamhet, berättar Keinänen.

Förutom persontrafiken betjänar den drygt 800 km långa stambanan en betydande del av Finlands godstrafik, havshamnar och flygtrafik.

Slutligt beslut att vänta nästa år

Kommissionens förslag går nu vidare till Europaparlamentet och för medlemsstaternas behandling. Det slutliga beslutet om EU-finansiering förväntas inom slutet av 2019, så att projekten kan genomföras genast när den nya programperioden inleds.

- Det mest väsentliga nu är att försäkra sig om att förslaget godkänns utan stora förändringar både när det gäller innehållet och finansieringsnivån. Det här innebär att påverkansarbetet fortsätter aktivt under de följande månaderna, såväl i hemlandet som i Bryssel, informerar Keinänen.

Finland har systematiskt fört fram utvidgningen av kärnkorridoren North Sea-Baltic för stambanans del. En intressebevakningsgrupp bestående av 11 landskap, som även Nylands förbund medverkat i, har varit en aktiv aktör i stambaneärendet.

Ytterligare upplysningar:

Olli Keinänen, ledande sakkunnig, tfn 050 540 2260

Kommissionens meddelande: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4029_fi.htm   

En lista över föreslagna utvidgningar (CEF/Annex I): https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2018-06-06-cef-annex-memo.pdf


---

Information om stambanan

  • Finlands mest trafikerade bana, går från Helsingfors via Tammerfors till Torneå.

  • Banan har en stor betydelse för Finlands ekonomi, näringsliv och hela samhälle. I och med södra och västra Finland är redan ca 60 procent av landets befolkning, arbetsplatser och arbetskraft anslutna till stambanans influensområde.

  • Av hela landets bnp härstammar närapå två tredjedelar från de ekonomiska regionerna invid stambanan och dess invånarantal är ca 3,1 miljoner. Invånarantalet beräknas öka med ca 12 miljoner till 3,5 miljoner fram till 2030.

  • Med tanke på godstrafiken ligger landets viktigaste produktionsmässiga koncentrationer invid banan. Dessutom betjänar stambanan nästan alla finska havshamnar och antalet flygpassagerare inom dess influensområde utgör 90 procent av flygstationernas passagerarantal i hela landet.

  • Stambanan är också Finlands viktigaste persontrafikförbindelse på spår som förbinder norra Finland och västkustens tillväxtcentrum till huvudstadsregionen.

  • Bansträckan Helsingfors-Tammerfors är den mest trafikerade inom fjärrtrafiken i Finland. Samtidigt är den här sträckan även den livligast trafikerade förbindelsesträckan för tätortståg mellan två stora tillväxtcentrum.  

  • En ökning med ca 7 procent från 2013 till 2025 förväntas inom godstrafiken på stambanan. Och för trafiken mellan Helsingfors och Tammerfors beräknas en ökning på 16 procent.

  • En ökning med ca 40 procent från 2010 till 2030 beräknas ske inom passagerarantalet på stambanan. Antalet passagerare mellan Helsingfors och Tammerfors förväntas öka med 38 procent.

  • För tillfället är 67 procent av stambanans 810 km enkelspårigt, vilket leder till betydande problem med kapacitet och störningskänslighet.


Tillbaka till rubrikerna | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar