rss Meddelanden

18.06.2018

Landskapsstyrelsens beslut 18.6.2018: Nylandsplanen framskrider till utkastskedet

Kokousten päätöstiedote.Nylands landskapsstyrelse samlades till vårperiodens sista möte måndagen den 18 juni och diskuterade bland annat åtgärderna som responsen på Nylandsplanen föranleder. Styrelsen samlas följande gång måndagen den 20 augusti.

Nylandsplanen 2050: riktlinjer för de mest betydande åtgärderna som följer av responsen på planen

Nylandsplanens beredningsmaterial var framlagt till påseende och på remiss i början av 2018. Man har nu gått igenom responsen och styrelsen diskuterade de mest betydande åtgärderna som vidtas utifrån responsen och på basis av vilka planutkastet bereds.

Strukturplanen och regionernas planutkast

Strukturplanen ändras till en strukturplan utan rättsverkningar som ska fungera som bakgrundsmaterial för regionernas etapplaner. Utkasten till regionernas etapplaner läggs fram till påseende och skickas på remiss i september–oktober 2018. Samtidigt uppdateras Nylandsplanens tidtabell – ändå så att planhelheten framförs till landskapsfullmäktige för godkännande under år 2019.

Tallinntunneln och Östbanan

I utkastet till Nylandsplanen anvisas två alternativa sträckningar för en Tallinntunnel: Via Helsingfors (FinEst Link) och via Esbo (Finest Bay Area). Östbanan anges med den sträckning som anvisats i den gällande landskapsplanen. Sträckningen löper norr om Flygplatsen och Kervo via Borgå till Kotka. Från Borgå anges därtill en pil för behov av förbindelse i riktning mot Kouvola.

Prioritetsordning för trafikprojekt och utvecklingskorridorer

I Nyland finns flera utvecklingskorridorer och järnvägsprojekt som konkurrerar med varandra. I utkastet till Nylandsplanen tillämpar man den prioritetsordning som föreslagits i beredningsmaterialet på basis av resultatet av analyserna som gjorts om södra Finlands utvecklingskorridorer. Ifrågavarande prioritetsordning stämmer också överens med de statliga aktörernas synpunkter.

Övriga ämnesområden

Vindkraftsområdet på havsområdet i Ingå–Raseborg kommer att finnas med i utkastet till Nylandsplanen eftersom de senaste utredningarna visar att det inte finns några hinder för området. I planen kommer man inte att behandla någon ersättande flygplats för Malms flygplats eftersom de statliga beslut och utredningar som behövs inte ännu finns. Uppgörandet av en utvecklingsplan för skjutbanorna fortsätter i samarbete med intressegrupperna.

Förslaget ändrades under mötet angående Tallinntunneln och vindkraften. Ändringarna framgår i mötesprotokollet.

> Länk till förslaget (på finska)

                     

Utlåtande om utkastet till generalplanen för norra och mellersta delarna av Esbo

> Länk till förslaget

 

Beredning av Nylands landskaps politiska styrningsstruktur

> Länk till förslaget

 

Beredningen av tillsättandet av landskapets temporära beredningsorgan (VATE)

> Länk till förslaget

 

Grundande av projektet Medtech4Europe

> Länk till förslaget

 

Hyrning av lokaler för projektet Nyland 2019, 11:e våningen i Berghälls ämbetshus

> Länk till förslaget

 

Upphandlingsbeslut: Nylands förbunds ICT-tjänster 2017–2018

> Länk till förslaget

 

Direktörsutlåtanden

> Länk till förslaget

 

Lägesöversikt över landskaps- och vårdreformen 10/2018

> Länk till förslaget

 

Ny medlem till landskapets samarbetsgrupp i stället för Minerva Krohn

> Länk till förslaget

 

Inkommande mötesdatum för kännedom

> Länk till förslaget

 

Ytterligare upplysningar:

Direktör, regionplanering Merja Vikman-Kanerva, 040 638 6669

Ordförande Markku Markkula, tfn 050 464 2455

Stf. jurist Tero Suursalmi, tfn 050 569 3391


Tillbaka till rubrikerna | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar