rss Meddelanden

20.08.2018

Landskapsstyrelsens beslut 20.8.2018

Markku Markkula

Nylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 20 augusti. Styrelsen svarade på den motion som Vänsterförbundets landskapsfullmäktigegrupp väckte vid fullmäktiges senaste möte, och i vilken gruppen kräver att förberedelserna inför landskaps- och vårdreformen avbryts i Nyland. Styrelsen gav också ett ställningstagande om EU-kommissionens förslag till EU:s kommande finansieringsperiod.

Styrelsen fick också ta del av presentationer om bland annat sammanslagningen av Nylands räddningsverk, beredningen vid Nyland 2019-projektet och arbetet med utkastet till Nylandsplanen.

Efter mötet höll styrelsen ett arbetsseminarium om projekt som berör trafik och markanvändning samt den senaste trafikteknologin. Resultatet av seminariet används i beredningen av Nylandsplanen.

Bild: Markku Markkula, landskapsstyrelsens ordförande.

Mötesbeslut:

Svar på motionen som Vänsterförbundets fullmäktigegrupp väckte om att avbryta förberedelserna inför landskaps- och vårdreformen

Enligt landskapsstyrelsen finns det skäl att fortsätta förberedelserna inför landskaps- och vårdreformen i Nyland. Styrelsen föreslår för landskapsfullmäktige att fullmäktige konstaterar att motionen som väckts av Vänsterförbundets fullmäktigegrupp har tagits i beaktande och att ärendet har behandlats färdigt.

Även om datumet för när reformen ska träda i kraft har skjutits fram och det inte finns något säkerhet att reformen verkställs, utgör de förberedelser som hittills gjorts redan ett exempel för de nyländska kommunala aktörernas samarbete inom vårdsektorn.

Tack vare det välutförda beredningsarbetet har man också kunnat inverka på regeringens lagförslag så att de bättre ska motsvara Nylands behov. De anställda vid projektet har arbetsavtal som är i kraft till slutet av året och för dessa arbetsinsatser har man redan fått statlig finansiering.

Vänsterförbundets grupp i landskapsfullmäktige föreslog vid landskapsfullmäktiges möte i juni att landskapsstyrelsen ska avbryta reformförberedelserna tills det råder klarhet kring lagstiftningen som berör reformen.

> Länk till förslaget (på finska)

Nylands förbunds ställningstagande om kommissionens förslag till EU:s kommande finansieringsperiod 

De teman som styr följande finansieringsperiod motsvarar väl de utvecklingsmål som anses viktiga i Nyland. Det är också särskilt positivt att stadsområdenas utveckling har fått en viktig roll i kommissionens förslag. Förbundet välkomnar förslaget om att minska på byråkratin och regleringarna.

Däremot understöder Nylands förbund inte förslaget om att avskaffa samarbetsprogrammen för havsområden. Finländarna har varit synnerligen aktiva och framgångsrika i olika havsprogram och den finansiering som kommissionen beviljat för dessa har varit betydande.

> Länk till förslaget

Förhandsutredning om sammanslagningen av räddningsverken i Nyland

Utredare Olavi Liljemark presenterade för landskapsstyrelsen hur de fyra räddningsverken i Nyland ska slås samman i den kommande landskapsförvaltningen.  

Landskapsstyrelsen uppmanade förbundets byrå att bereda ett ställningstagande där man motsätter sig att utbildningshelheten inom räddningsområdet flyttas till Kuopio räddningsinstitut. Enligt Nylands förbund kan förvaltningen flyttas till Kuopio, men det är nödvändigt att de utbildningsområden som är viktiga för huvudstadsregionen blir kvar i Helsingfors.

> Länk till förslaget

Nylandsplanen 2050 – presentation av principerna för utkasten till regionernas planer, del 1: miljöns resurser och dragningskraft, energi och samhällsteknisk försörjning samt försvarsmaktens områden

> Länk till förslaget

Nyland 2019-projektets beredning för kännedom

> Länk till förslaget

Utvärderingsberättelsen för 2017 för kännedom och svar på fullmäktigegruppens åtgärdsmotion

> Länk till förslaget

Hur trafikseminariets resultat utnyttjas i beredningen av landskapsplanen, för kännedom

> Länk till förslaget

Direktörsutlåtanden

> Länk till förslaget

Anslutande till KL-Kuntahankinnat Oy:s ramavtal som berör tjänster för affärs- och gruppresor samt inkvartering och möten 

> Länk till förslaget

Anslutande till samarbetet i Vimana Oy:s upphandlingsring och delegering av landskapsstyrelsens befogenheter i enlighet med förvaltningsstadgan och fastställande av maximal mängd befogenheter: Dynamiska upphandlingssystem för ICT-områdets sakkunnigtjänster

> Länk till förslaget

Nylands förbunds förtroendevaldas deltagande i internationell verksamhet

> Länk till förslaget

Delårsrapport 2/2018 för kännedom

> Länk till förslaget

Verkställande av landskapsfullmäktiges möte 12.6.2018

> Länk till förslaget

Övriga ärenden för kännedom

> Länk till förslaget

Publikationer som har färdigställts

> Länk till förslaget

Mötesdatum 2018

> Länk till förslaget

 

 

Ytterligare upplysningar:

Ordförande Markku Markkula, tfn 050 464 2455

Landskapsstyrelsens sekreterare, förvaltnings- och ekonomidirektör 
Paula Autioniemi, tfn 040 737 8050


Tillbaka till rubrikerna | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar