rss Meddelanden

17.09.2018

Landskapsstyrelsens beslut 17.9. – Nylandsplanen läggs fram

Hallituksen ryhmäkuva 17.9.2018

Nylands landskapsstyrelse samlades måndagen den 17 september. På föredragningslistan fanns bland annat beslut gällande landskapsplanerna och ett utlåtande om stomnätet för landsvägar och järnvägar.

Bild: Färsk gruppbild på landskapsstyrelsen.

Presentation II av principerna för utkasten till regionernas planer i Nylandsplanen 2050: hållbar styrning av tillväxten, trafik och logistik, näringar och handel samt planutkastens framläggande och remissförfarande

Nylandsplanens utkast läggs fram och sänds på remiss i början av oktober. Planhelheten består av etapplaner för Helsingforsregionen, östra Nyland och västra Nyland. I och med framläggandet har regionernas planutkast framställts på en karta som omfattar hela Nyland. Planhelheten grundar sig på en strukturöversikt som utgör en sammanfattad framtidsbild som styr regionernas planer.

> Länk till förslaget (på finska)

Utlåtande till Helsingfors förvaltningsdomstol om besvären som anförts om landskapsfullmäktiges beslut 12.6.2018 angående landskapsplanen för Östersundomområdet i etapplandskapsplan 2 för Nyland

Sex stycken besvär har anförts om beslutet att godkänna landskapsplanen för Östersundomområdet. I besvären krävs att landskapsfullmäktiges beslut upphävs helt och hållet eller till vissa delar samt att ändringar görs i planbeteckningarna. Landskapsstyrelsen godkände att till förvaltningsdomstolen överlämna ett utlåtande enligt vilket besvären är ogrundade och därmed ska slopas. 

> Länk till förslaget

Beslut om att landskapsplanen för Östersundomområdet i etapplandskapsplan 2 för Nyland träder i kraft

Landskapsstyrelsen beslutade att landskapsplanen för Östersundom träder i kraft efter kungörelser. Enligt markanvändnings- och bygglagen kan landskapsstyrelsen efter att tiden för att anföra besvär har löpt ut bestämma att landskapsplanen träder i kraft oberoende av eventuella besvär.

> Länk till förslaget

Utlåtande om utkastet till Kommunikationsministeriets förordning om stomnätet för landsvägar och järnvägar och deras servicenivå  

Nylands förbund anser att förordningen om stomnätet för landsvägar och järnvägar är synnerligen viktigt. I utkastet saknas följade förbindelser som är viktiga för Nylands del och som föreslås att tas med i förordningen:

- Inom Ring III ska stomnätet sträcka sig ända till Nordsjö hamn. Enligt förslaget upphör nätet vid Borgåleden.

- För järnvägarnas del ska nätet också omfatta ringbanan, Hangö–Hyvinge-banan och banan till Sköldvik

> Länk till förslaget

Grundande av projektet Digitukipilotti

> Länk till förslaget

Beviljande av avsked från uppdraget som medlem i landskapsstyrelsen och val av ny medlem

> Länk till förslaget

Ny medlem till landskapets samarbetsgrupp

> Länk till förslaget

Ändringar i valberedningskommitténs sammansättning: byte av medlem och ersättare

> Länk till förslaget

Ärenden för kännedom

> Länk till förslaget

Direktörsutlåtanden

> Länk till förslaget

Färdigställda publikationer

> Länk till förslaget

Mötesdatum för kännedom

> Länk till förslaget

 

Ytterligare upplysningar:

Ordförande Markku Markkula, tfn 050 464 2455

Landskapsplanen och trafikfrågor: regionplaneringsdirektör
Merja Vikman-Kanerva
, tfn 040 638 6669

Sekreterare, förvaltnings- och ekonomidirektör Paula Autioniemi,
tfn 040 737 8050

Fotograf: Anni LevonenTillbaka till rubrikerna | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar