rss Meddelanden

15.10.2018

Landskapsstyrelsens beslut 15.10.2018

Kokousten päätöstiedote.Nylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 15 oktober. Styrelsen förde en remissdebatt om Nylands mål för regeringsprogrammet 2019 och beslutade bland annat om att villkorligt tillsätta en landskapsvalnämnd.

Mötesbeslut:

Målen för regeringsprogrammet 2019; remissdebatt

Landskapsstyrelsen förde en livlig remissdebatt om Nylands mål för regeringsprogrammet. De viktigaste diskussionstemana var stadspolitik, konkurrenskraft, avvärjning av klimatförändring och välmående.

Stadspolitiken inom metropollandskapet förutsätter satsningar på bostadspolitik och att urban finansiering tryggas inom den följande EU-programperioden.

När det gäller konkurrenskraften fördes diskussion främst om höjda finansieringsmål för forskning och utvecklingsverksamhet och de för Nylands del viktigaste spårtrafiksprojekten på kort sikt, som det redan finns finansiering och planlösningar för. Målet om kolneutralitet sågs som en del av spårtrafikens lösningar, men också som exempel på hur cirkulär ekonomi kan främjas.

När det gäller välfärden är målet att höja sysselsättningsgraden. Behovet att speciellt främja sysselsättandet av unga med invandrarbakgrund sågs som ett nyländskt särdrag.

Debatten om målen för regeringsprogrammet kommer att fortsätta i samarbete med riksdagsledamöterna från Helsingfors och Nyland, på kommundirektörernas forum och i förbundets egna ledningsgrupp för regionutveckling. Beslut om Nylands mål fattas vid landskapsstyrelsens möte i december.

> Länk till förslaget (på finska)

Nylands landskapsvalnämnd tillsätts villkorligt

Landskapsstyrelsen tillsatte villkorligt en landskapsvalnämnd med fem personer. Beslutet om tillsättning fastställs då landskapslagstiftningen träder i kraft. Valnämnden ser till att landskapsfullmäktige, som utövar landskapets högsta beslutanderätt, väljs.

> Länk till förslaget

Projektet BSR Access (”Access to clean, efficient and multimodal transport corridors in the Baltic Sea Region”) grundas

Det treåriga projektet främjar den övernationella planeringen av TEN-T-kärnkorridorerna, lösningar med rent bränsle och förbindelser till trafiknät. Projektet som leds av Nylands förbund har dessutom fem europeiska aktörer som representerar betydande intressegrupper för utvecklandet av trafiksektorn inom Östersjöområdet.

> Länk till förslaget

Ändringsagentprojekt för programmet för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE) grundas

Beslut togs om att ansöka om statligt bidrag för projekten inom ändringsprogrammet för utveckling av barn- och familjetjänster. Två projekt är i gång i Nyland. De har funnits i huvudstadsregionen och på annat håll i landskapet. Ändringsprogrammet för utveckling av barn- och familjetjänster är ett av regeringens spetsprojekt som eftersträvar en gynnsam uppväxt- och inlärningsmiljö för barn och unga och ett stöd för familjernas välbefinnande.

> Länk till förslaget

Lägesöversikt över landskaps- och vårdreformen 12/2018

> Länk till förslaget

Uppgifterna som hör till direktören för ansvarsområdet regionplanering ordnas

> Länk till förslaget

Byte av ersättare i valberedningskommittén

> Länk till förslaget

Upphandlingsbeslut: Landskapsparlamentet 22-23.11.2018

> Länk till förslaget

Rättelseyrkande av landskapsdirektörens beslut 21.9.2018: Ett samarbetsorgan för organisationer tillsätts 

> Länk till förslaget

Utgångpunkterna för utarbetandet av budgeten för 2019, för kännedom

> Länk till förslaget

Övriga ärenden för kännedom

> Länk till förslaget

Direktörsutlåtanden

> Länk till förslaget

Publikationer som har färdigställts

> Länk till förslaget

Mötesdatum 2018 för kännedom och datumen för år 2019 godkänns

> Länk till förslaget

 

 

Ytterligare upplysningar:

Ordförande Markku Markkula, tfn 050 464 2455

Landskapsstyrelsens sekreterare, förvaltnings- och ekonomidirektör  Paula Autioniemi, tfn 040 737 8050

 


Tillbaka till rubrikerna | 0 Kommentarer | Lämna en kommentar