Vår organisation baserar sig på en demokratisk beslutsprocess

Nylands förbund är en samkommun som utgörs av dess medlemskommuner. Politiskt valda förtroendevalda fattar besluten.

Den högsta beslutanderätten innehas av landskapsfullmäktige som valts av medlemskommunerna. Det praktiska arbetet leds av landskapsstyrelsen, som fullmäktige väljer enligt de politiska styrkeförhållandena.

I landskapsfullmäktige sitter 80 medlemmar och i styrelsen 15 medlemmar.

Nylands förbund är en del av förvaltningen på landskapsnivå. Det finns 18 landskap i Finland.

Landskapsdirektören leder byråns arbete

Ca 100 sakkunniga arbetar på förbundets byrå. Av personalen är ca 25 % visstidsanställd projektpersonal. Landskapsdirektör Ossi Savolainen leder dess arbete.

Ledningsgruppen består av landskapsdirektören, utvecklingschefen, direktörer för ansvarsområden för regionutveckling och regional planering samt förvaltnings- och ekonomidirektören.

Organisaatiokaavio_sv_jpgGenom att klicka på bilden får du fram en större version.

Vår uppgift är att styra Nylands utveckling

repeat sininenNylands förbund utvecklar landskapet strategiskt, sammanfogar regionala utvecklingsåtgärder, handhar planläggningen på landskapsnivå och ser till intressebevakningen. Merparten av våra uppgifter styrs av lagen om regional utveckling samt markanvändnings- och bygglagen.

Vi förverkligar strategierna för Nyland

Med regionpolitiska medel skapar vi förutsättningar för nyländskt kunnande, ekonomisk tillväxt, näringsverksamhetens utveckling och ett bättre sysselsättningsläge.

Definitionerna på de strategiska målen, utvecklingsprogrammen samt de årliga spetsprojekten finns i Nylandprogrammet. Programmets genomförandeplan styr de praktiska åtgärderna. 

> Läs mera om regionutveckling och programarbetet

Vi planerar markanvändningen

Som planläggare på landskapsnivå säkrar vi en välfungerande region- och samhällsstruktur i Nyland även långt in i framtiden. En landskapsplan på allmän nivå granskar regionen som en helhet och styr en mera detaljerad planläggning.

Vårt mål är en trygg och trivsam levnads- och verksamhetsmiljö i alla delar av landskapet.

> Läs mera om regionplanering

Vi koordinerar samarbete och resurser

Medlemskommunerna, den statliga regionförvaltningen och de övriga aktörerna i landskapet samverkar för att utveckla Nyland. Det gemensamma målet är att utnyttja landskapet styrkor och att styra resurser till de ur invånarnas och näringslivets synvikel bästa ändamålen.

Vi är också aktivt med i internationella nätverk. Vi arbetar för att lyfta fram Nyland som en stark aktör inom Östersjöområdet i Europa och i egenskap av Rysslands granne.