Fyra strategiska mål styr vår verksamhet

Ständi. Kuva Tuula Palaste

Landskapsfullmäktige har godkänt fyra strategiska mål som styr förbundets verksamhet 2016–2018. Förverkligandet av målen följs upp med olika indikatorer samt målvärden som utgående från dem. Våra strategiska mål är:

  1. Nätverk och finansiering ska skapas för att utveckla Nyland.
  2. Regionutvecklingsprogrammen förs systematiskt vidare.
  3. Förverkligandet av landskapsplanernas främjas.
  4. Landskapsplanen som betonar strategisk styrning ska godkännas under fullmäktigeperioden.

Förbundets ekonomi grundar sig på medlemskommunernas betalnings-andelar

Förbundets verksamhet finansieras nästan helt och hållet med medlemskommunernas betalningsandelar. Betalningsandelarna fastställs i förhållande till invånarantalen i början av det kalenderår som föregått budgetåret.

Budgetens slutsumma för egentlig verksamhet år 2017 uppgår till 9,11 miljoner euro. Förbundets ekonomi indelas i två resultatgrupper, som är egentlig verksamhet och projekt.

Medlemskommunernas betalningsandelar utgör sammanlagt 7,99 miljoner euro.

Beräknat per invånare är Nylands förbund det förmånligaste av alla landskapsförbund i Finland. I Nyland utgör kommunernas finansieringsandel dryga fem euro per invånare.