Fem strategiska mål styr vår verksamhet

Prosessi5. kuvitus Anni Levonen

Landskapsfullmäktige har godkänt fem strategiska mål som styr förbundets verksamhet 2018–2020. Förverkligandet av målen följs upp med olika indikatorer samt målvärden som utgående från dem. Våra strategiska mål är:

  1. Nätverk och finansiering utnyttjas för Nylands utveckling
  2. Regionutvecklingsprogrammen förs systematiskt vidare
  3. Beredning av landskapsplanen som betonar strategisk styrning så att den godkänns under fullmäktigeperioden
  4. Förbundets resultatrika verksamhet säkras med sakkunnighet och internationalitet
  5. En trygg övergång till det nya landskapet säkras

Förbundets ekonomi grundar sig på medlemskommunernas betalnings-andelar

Förbundets verksamhet finansieras nästan helt och hållet med medlemskommunernas betalningsandelar. Betalningsandelarna fastställs i förhållande till invånarantalen i början av det kalenderår som föregått budgetåret.

Budgetens slutsumma för den egentliga verksamheten år 2019 är 8,4 miljoner euro. Förbundets ekonomi indelas i tre resultatgrupper: egentlig verksamhet, projekt och beredningen av vård- och landskapsreformen.

Medlemskommunernas betalningsandelar utgör sammanlagt 7,99 miljoner euro.

Beräknat per invånare är Nylands förbund det förmånligaste av alla landskapsförbund i Finland. I Nyland utgör kommunernas finansieringsandel dryga fem euro per invånare.