Målet för etapplandskapsplan 4 är ett konkurrenskraftigt och välmående Nyland

4. vaihekaava

De främsta målsättningarna för etapplandskapsplan 4 för Nyland är att stöda hållbar konkurrenskraft och välfärd i Nyland. Med val i anslutning till markanvändningen främjar man även de mål som fastställts i Nylandsprogrammet.

Nylands landskapsfullmäktige godkände planen 24.5.2017. Bekanta dig med planmaterialet.

Planens fem teman

Etapplandskapsplan 4 är mer strategisk än de föregående planerna. Den kompletterar och reviderar de gällande landskapsplanerna vad gäller följande teman:


Med lösningarna i planen säkerställer man Nylands konkurrenskraft och näringslivets förutsättningar långt in i framtiden. I planen anvisas viktiga logistikområden på regionnivå och för logistiken viktiga tvärgående trafikförbindelser i mellersta Nyland.Därtill har man utrett potentiella vindkraftsområden av betydelse på landskapsnivå.

För att bevara naturens mångfald anvisar man i planen ett nätverk som bildas av grönområden och förbindelserna mellan dem. I planen finns också reserveringar för rekreationsområden och för kulturmiljöer av både landskaps- och riksintresse.

Utöver dessa behandlas i planen även andra aktuella frågor såsom Malms flygplats, stambanans nya stationsområden samt Ristikytö i Tusby och Palopuro i Hyvinge.

Planen omfattar hela landskapet med 26 kommuner med undantag av Östersundomområdet. För Östersundomområdet utarbetas för närvarande en egen plan.