En ny slags landskapsplan ─ Nylandsplanen 2050

Uusimaa-kaava-Logo

Nylandsplanen 2050 omfattar hela Nylands område och tar tidsmässigt sikte på år 2050. I planen ingår alla centrala markanvändningsteman och den bereds under åren 2016–2019. Då den träder i kraft, upphäver planen såväl nu gällande som lagkraftiga landskapsplaner.

> Bekanta dig med planutkastet


Specialfrågor behandlas regionvis, strukturplanen drar upp de stora riktlinjerna

Nylandsplanen består av etapplaner för tre regioner, och i dem svarar man på de olika regionernas specifika behov. Planer utarbetas för Helsingforsregionen, östra Nyland och västra Nyland.

Nylands strukturöversikt är den styrande bakgrundsvisionen för de regionala etapplanerna. Översikten för Nyland omfattar hela landskapet och den ger en bild av Nylands regionstruktur år 2050.Målet är hållbar tillväxt

Enligt prognoserna växer Nyland till sig med t.o.m. 550 000 invånare och 290 000 arbetsplatser fram till år 2050. En hållbar styrning av tillväxt och de fenomen som detta för med sig är det mest centrala i utarbetandet av Nylandsplanen.

Planens huvudmål är:

  • En hållbar styrning av tillväxten och den interregionala balansen
  • Svar på klimatförändringen och en hållbar användning av naturen och dess tillgångar
  • Ökande välfärd och dragningskraft och
  • Hållbar konkurrenskraft.

Fokus på det väsentligaste

Planen kommer att vara mera strategisk och flexibel än tidigare, men samtidigt också mera fokuserad. I bakgrunden finns respons som getts om de tidigare planerna och även förberedelserna för ändringar i verksamhetsmiljön.

En ny slags landskapsplan utarbetas parallellt med Nylandsprogrammet och landskapets trafiksystemplaner, vilket gör arbetet mera flytande och underlättar sammanfogningen av resultaten.

Regionernas synvinklar lyfts fram

I Nylandsplanen får varje region sin röst bättre hörd.  För att stöda planarbetet har varje region fått en politisk styrgrupp och regionala sakkunniggrupper som består av beslutsfattare.

Grupperna samlas under hela planarbetets gång och de bjuds också in till olika evenemang som berör planen. Målet är en allt öppnare och mera deltagande planprocess.


Titta på videon: Nylandsplanens viktigaste teman