Under arbete en tvåfasig, övergripande landskapsplan, Nylandsplanen 2050

Nylands förbund har påbörjar arbetet med Nylandsplanen. Planen utarbetas i två faser, omfattar hela Nylands område och tar tidsmässigt sikte på år 2050. I planen ingår alla centrala markanvändningsteman.

Bekanta dig med programmet för deltagande och bedömning

Vi tog emot respons om Nylandsplanens program för deltagande och bedömning 13.2−13.3.2017. I programmet presenteras planens mål, innehåll och uppgifter samt konsekvensbedömning. Där beskrivs också hur man kan delta i planarbetet i dess olika skeden.

> Programmet för deltagande och bedömning (pdf)

En flexibel plan i två steg

För första gången utarbetas helheten med landskapsplanen i två faser. Planen består av en översiktlig och långsiktig strukturplan som preciseras av regionala etapplandskapsplaner.

Planen kommer att vara mera strategisk och flexibel än tidigare, men samtidigt också mera fokuserad. I strukturplanen identifieras faktorer som är nödvändiga med tanke på nationella intressen och regionens utveckling och lösningar utvecklas enbart för dem. De regionala planerna svarar för sin del på de olika behov som Nylands olika delområden har.

Strukturplanen drar upp de stora riktlinjerna

Strukturplanen behandlar de stora riktlinjerna inom landskapets regionstruktur, det vill säga ett centrumnät, en tätortsstruktur jämte trafikförbindelser samt de mest betydande helheterna bestående av grönstruktur. I strukturplanen avgörs också i vilken ordningsföljd olika tillväxtriktningar kommer att förverkligas.

Strukturplanens framställningssätt är förenklat och diagramlikande och kompletteras med skriftliga planeringsprinciper.

Regionala specialfrågor

Strukturplanens innehåll preciseras i regionvisa etapplandskapsplaner och som behandlar de teman på landskapsnivå som respektive region anser viktiga. Etapplanerna utarbetas för Helsingforsregionen, västra Nyland och östra Nyland.

Områdesindelningen baserar sig på redan etablerat regionsamarbete och till exempel på trafiksystemets planeringsområden.

Fokus på det väsentliga

Av responsen på de tidigare landskapsplanerna framgick ett behov att utarbeta en ny slags landskapsplan. Det har lyfts fram önskemål om en allt mer strategisk landskapsplan som samlar ihop markanvändningens grundelement.

Med den nya planen vill man även svara på de framtidiga utmaningar som följer då verksamhetsmiljön förändras. Till exempel påverkas planprocessen av den pågående landskapsreformen.

Till följd av ändringarna som gjordes i markanvändnings- och bygglagen fastställer inte Miljöministeriet längre landskapsplanerna, utan planen godkänns av landskapsfullmäktige. Det här förfarandet påskyndar planens ikraftträdande.

Den nya landskapsplanen utarbetas parallellt med Nylandsprogrammet och landskapets trafiksystemplaner. På det här sättet går arbetet smidigare och det är lättare att samordna de olika lösningarna.


Nylandsplanen 2050 logo kuvalla