Nylandsplanen 2050 kuvalla


Nylandsplanen 2050 är framlagd

Nylandsplanen 2050 utarbetas i två faser, omfattar hela Nylands område och tar tidsmässigt sikte på år 2050. I planen ingår alla centrala markanvändningsteman och den bereds under åren 2016–2019.

Nylandsplanen har framskridit till beredningsfasen och vi önskar få respons på planen: utlåtanden av myndigheterna och kommentarer av intressenterna. Planen är framlagd till 13.4.2018.

> Bekanta dig med beredningsmaterialet

> Tutustu esittelytilaisuuden 8.3. materiaaleihinStrukturplanen drar upp stora riktlinjer, specialfrågorna är regionala

För första gången utarbetas helheten med landskapsplanen i två faser. Planen består av en översiktlig och långsiktig strukturplan som preciseras av regionala etapplandskapsplaner.

I strukturplanen ges endast lösningar för frågor som är viktiga på riks- och landskapsnivå. Etapplanerna svarar i sin tur på regionernas olika och utarbetas för Helsingforsregionen, östra och västra Nyland.


Målet är hållbar tillväxt

Enligt prognoserna växer Nyland till sig med t.o.m. 550 000 invånare och 290 000 arbetsplatser fram till år 2050. En hållbar styrning av tillväxt och de fenomen som detta för med sig är det mest centrala i utarbetandet av Nylandsplanen.

Planens huvudmål är:

  • En hållbar styrning av tillväxten och den interregionala balansen
  • Svar på klimatförändringen och en hållbar användning av naturen och dess tillgångar
  • Ökande välfärd och dragningskraft och
  • Hållbar konkurrenskraft.

Fokus på det väsentligaste

Planen kommer att vara mera strategisk och flexibel än tidigare, men samtidigt också mera fokuserad. I bakgrunden finns respons som getts om de tidigare planerna och även förberedelserna för ändringar i verksamhetsmiljön.

En ny slags landskapsplan utarbetas parallellt med Nylandsprogrammet och landskapets trafiksystemplaner, vilket gör arbetet mera flytande och underlättar sammanfogningen av resultaten.

Regionernas synvinklar lyfts fram

I Nylandsplanen får varje region sin röst bättre hörd.  För att stöda planarbetet har varje region fått en politisk styrgrupp och regionala sakkunniggrupper som består av beslutsfattare.

Grupperna samlas under hela planarbetets gång och de bjuds också in till olika evenemang som berör planen. Målet är en allt öppnare och mera deltagande planprocess.