Påverka planarbetet genom att följa med och delta

På de här sidorna kan du följa med beredningen av Nylandsplanen och inverka på planarbetet i dess olika skeden. Du kan också beställa planens nyhetsbrev till din e-post. Brevet utkommer fyra till sex gånger om året. 

> Bekanta dig med planutkastet

> Sätt dig in i programmet för deltagande och bedömning  

> Prenumerera på nyhetsbrevet

Kaupunki Kuvitus Linda Saukko-Rauta

Nylandsplanens tidtabell

AloitusMål- och begynnelsefas våren 2016 – våren 2017
• Det informeras om programmet för deltagande och bedömning (PDB) och möjlighet ges att komma med respons.
 
ValmisteluBeredningsfas våren 2017 hösten 2018
• Utlåtanden och åsikt begärs om beredningsmaterialet, och respons kan ges under hela beredningsfasen.
 • Regionernas planer läggs fram till påseende och utlåtanden
                begärs om dem på hösten 2018.


Ehdotus-Förslagsfas våren hösten 2019
• Utlåtanden om planförslaget begärs på våren 2019.
• Planförslaget läggs fram till påseende i början av hösten 2019 och anmärkningar kan framställas om planen.

 
HyvaksyminenGodkännandefas hösten 2019
• Planen godkänns av landskapsfullmäktige före utgången av 2019.

 
SeurantaUppföljnings- och genomförandefas 2020 –>
• Nylands landskap följer upp och främjar på olika sätt planens förverkligande samt följer upp behoven av ändringar i planen.


Responsen är viktig för planberedarna

I planarbetet är det ytterst viktigt att få respons från allmänheten och myndigheterna. Det lönar sig att ge respons speciellt då nytt material läggs fram till påseende. Skriftlig respons är enklast att dokumentera.

Den första lämpliga tidpunkten för att ge respons är då planens program för deltagande och bedömning färdigställts. Vi presenterar också planen vid olika evenemang för allmänheten i lämpliga skeden av planprocessen. Vi informerar närmare om dem senare.

För att uppnå en effektiv växelverkan använder vi oss också av olika digitala tjänster då planarbetet fortskrider. Vi ber om officiella utlåtanden av kommunerna, övriga myndigheter och ministerierna. 

Planarbetet förverkligas genom samarbete

Nylands förbunds planläggningssakkunniga bjuder in kommunala tjänsteinnehavare och beslutsfattare för att delta i arbetet med Nylandsplanen. Tjänsteinnehavarna medverkar också i samarbetsgrupper som leds av förbundet. De kommunala beslutsfattarna kan påverka i kommittéer som styr arbetet med de regionala etapplanerna.

Landskapsstyrelsen styr planberedningen genom sina beslut. Styrelsen beslutar om de viktigaste faserna och godkänner till sist planen.

Lagändringarna påskyndar processen

Landskapsplanerna fastställs inte längre av Miljöministeriet, utan den sista stämpeln ges av landskapsstyrelsen. I och med det nya förfaringssättet träder landskapsplanerna i kraft mycket tidigare, i bästa fall påskyndas processen med flera år.

Ändringar har också skett i planens förslagsfas: nu ber man om de offentliga utlåtandena innan förslaget läggs fram till påseende.