Östra Nylands etapplandskapsplan

De nyländska regionernas olika styrkor lyfts fram i regionernas etapplaner. Viktiga teman i östra Nyland är bland annat livskraftiga centrum, en tillgänglig tätortsstruktur och att stöda energiindustrin och den kemiska industrin

Etapplanen för östra Nyland omfattar: Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom och Pukkila. Bekanta dig med regionens kommuner och centrum på kartan!
Regionernas politiker och sakkunniga stöder planarbetet

I arbetet med Nylandsplanen utnyttjar man i hög grad synpunkterna hos regionens beslutsfattare, sakkunniga och intressegrupper.

Nytt för den här planomgången är de politiska styrgrupperna som har tillsatts för etapplanerna och som består av kommuneras förtroendevalda. Som stöd för planarbetet har regionerna också egna sakkunniggrupper bestående av kommunernas tjänsteinnehavare och sakkunniga.

Grupperna samlas under hela planarbetets gång och de bjuds också in till olika evenemang som berör planen. Medlemmarna i östra Nylands styrgrupp och gruppens möteshandlingar finns i spalten till höger.

Styrkorna lyfts fram i regionernas specialfrågor

Regionernas specialfrågor preciserar Nylandsplanens gemensamma planeringsprinciper ur respektive regionens synvinkel. De lyfter fram de frågor som regionerna särskilt vill fokusera på i planarbetet.

Specialfrågorna i östra Nyland går ut på att:

  • Förbättra tätortsstrukturens tillgänglighet och trafiknätet

  • Ta i beaktande en mångsidig näringsstruktur

  • Trygga verksamhetsförutsättningarna och utvecklingsmöjligheterna för energi- och den kemiska industrin

  • Stöda centrumen och möjliggöra en attraktiv bostadsmiljö och fungerande vardag samt olika boendeformer

  • Lyfta fram och utnyttja miljöns värden och potential inom t.ex. turismen

  • Förstärka Borgås ställning som regionens ”motor”