Bakgrundsutredningar stöder beredningen av Nylandsplanen


Nosturit-Nylandsplanen-

Ett flertal utredningar utarbetas som stöd för arbetet med Nylandsplanen. Utredningarna blir klara stegvis under åren 2015–2018. Vi samlar ihop och sätter alla material ut på den här webbplatsen.

Själva materialet till utredningarna är på finska men sammandrag av rapporterna har översatts till svenska.

Tillbaka till rubrikernaShare


Region- och samhällsstruktur


Atlas över region- och samhällsstrukturen

Publikationen ger en temakartspresentation över landskapet Nyland. Kartornas utgångsdata kommer huvudsakligen från nationellt material som upprätthålls av miljöförvaltningen. Publikationen visar Nyland ur region- och samhällsstrukturens synvinkel; hur befolkningen, arbetsplatserna, byggnaderna, trafiken och fritidsområdena går in och förhåller sig till varandra, hur de bildar nätverk, samt var och hurdana koncentrationer de bildar.

> Karta över region- och samhällsstrukturen (pdf, 2015)

Nyland-databankens material

En sammanställning om statistik och geografisk information i anslutning till region- och samhällsstrukturen jämte befolkningen finns på Nyland-databankens webbplats.

> Nyland-databanken: Område och miljö
> Nyland-databanken: Befolkning


Scenarier för regionalekonomin i Nyland samt befolknings- och arbetsplatsprojektioner

I utredningen presenteras alternativa utvecklingsscenarier för regionalekonomin i Nyland. På basis av scenarierna har man tagit fram olika befolknings- och
arbetsplatsprojektioner för regionerna och kommunerna som ska fungera som grund för planeringen på landskapsnivå. I samband med utredningen har man också gjort olika kalkyler över förändringarna i bostadsbyggnadsbeståndet och behovet av bostadsproduktion fram till år 2050.

> Scenarier för regionalekonomin i Nyland samt befolknings- och arbetsplatsprojektioner (pdf, 2017)

Pilotstudie i markanvändningsmodellen IPM


Studien granskar planeringsmodellen IPM som har utvecklats för planering i Stockholmsregionen. Med hjälp av exempel från Stockholmsregionen presenteras planeringsmodellens verksamhetsprinciper, användning och datareserver. I studien utvärderas också hur verktyget kunde tillämpas för regionplaneringen i Nyland. Arbetet har handletts och finansierats av Nylands förbund och Helsingforsregionens trafik (HRT).

> Pilotstudie i IPM-modellen, dess användning och datareserver (pdf, 2016)


Södra Finlands utvecklingskorridorer

På södra Finlands område förenas ett nätverk bestående av fyra viktiga utvecklingskorridorer. Samtliga korridorer ansluter till Nyland och huvudstadsregionen och sträcker sig därifrån antingen i västlig, nordvästlig, nordostlig eller ostlig riktning. I denna utredning har följande utvecklingskorridorer granskats: Helsingfors–Åbo, Helsingfors–Tavastland–Tammerfors, Helsingfors–Lahtis–Kouvola och Helsingfors–Kotka. Utvecklingskorridorerna har granskats ur Nylands perspektiv och med beaktande av tre vardagliga nämnare: människor, företag och miljö. Arbetet har utförts som ett samarbete över landskapsgränserna i anslutning till projektet Etelä-Suomen kehityskäytäväanalyysit (Analyser av södra Finlands utvecklingskorridorer).

> Fyra korridorer – fyra profiler. Profilering av södra Finlands korridornätverk (pdf, 2017)


Stationsomgivningar

I utredningen redogörs för vilka intressen olika parter har vad gäller stationsomgivningarnas utveckling. Granskningen fokuserar på stationsomgivningar invid statens bannät i Nyland och kompletteringsbyggandet på dessa områden. Områdena granskas med beaktande av lagstiftning och uppgifter som styr statens, kommunernas och de privata aktörernas verksamhet. Utredningen är en del av arbetet med att främja förverkligandet av etapplandskapsplan 2 för Nyland men ger också bakgrundsinformation som kan användas för planeringen av stationsomgivningar och en koldioxidfri samhällsstruktur som ingår i Nylandsplanen.

> Parter och fördelar i utvecklingen av stationsomgivningar (pdf, 2017


Verktyg för bra boende


Projektet utredde frågor som gäller boende och hur boendet kan utvecklas i Nyland i samarbete med kommunerna, fastighets- och byggbranschen och högskolorna. I slutrapportens första del behandlas boendets kvalitet och pris, konkurrensen inom byggbranschen och olika behov som gäller boendet. I den andra delen ligger fokus på kompletteringsbyggande och i den tredje delen på vilken roll och vilka uppgifter en regional aktör kunde ha.

> Slutrapporterna 1-3 för projektet Hyvän asumisen työkalupakki  (pdf, 2017)


Strukturmodeller

I strukturmodellarbetet granskar man olika utvecklingsförlopp för regionstrukturen och trafiksystemet. Utgångspunkten för arbetet har varit arbetsplats- och befolkningsprojektionerna som sträcker sig till år 2050 och utifrån vilka man har tagit fram tre olika framtidsbilder för Nyland: en centraliserad modell, en modell med många centrum och en decentraliserad modell. Arbetet fungerar som grund för beredningen av strukturplanen.

> Nylands strukturmodeller, broschyr (pdf, 2017)
> Nylands strukturmodeller, rapport (pdf, 2017)


Tillbaka till rubrikerna
Ota-yhteytta


Näringar och arbetsplatserTurismfrämjande

Utredningar har gjorts om hurdana planbeteckningar och -bestämmelser de övriga förbunden i södra Finland har för främjandet av turismen och hur de har påverkat markanvändningen och -utvecklingen samt turismaktiviteterna.  Därtill har utretts vilka medel som har använts på regional nivå för att främja turismen, samt vilken koppling planläggningen på landskapsnivå har till dessa förfaringssätt.

> Metoder för att främja turismen inom planläggningen på landskapsnivå (pdf, 2015)

Preliminär utredning om turismens regionstruktur i Nyland


I förhandsutredningen framställdes en beskrivning av markanvändningens nuläge vad gäller turismen i Nyland. Därtill togs preliminära utvecklingsidéer fram inför det fortsatta arbetet. I arbetet presenteras på kartan det preliminära resultatet för turismens regionstruktur i Nyland, som grundar sig på befintliga geografiska data och workshoppar som hållits.

> Preliminär utredning om tursimens regionstruktur i Nyland (pdf, 2016)


Turismens regionstruktur

I arbetet redogörs för de nyländska turistområdenas utvecklingspotential. Man har också tillsammans med lokala aktörer tagit fram en utvecklingsbild för turismens framtid samt gjort upp en färdplan för att kunna nå de framtida målen. I arbetet tas resmålens tillgänglighet i beaktande genom att man identifierar väsentliga utvecklingsbehov beträffande förbindelse- och resekedjor.

> Turismens regionstruktur i Nyland 2050 (pdf, 2017)


Handelns servicestruktur

Utredningen om handelns servicestruktur innehåller information om handelns tidigare och kommande utveckling. Utred­ningen jämför även handelns lösning i etapplandskapsplanen 2 för Nyland  med motsvarande i landskapsplanelösningarna i Egentliga Tavastland, Kymmenedalen, Södra Karelen, Norra Österbotten och Päijänne-Tavastland.

> Handelns servicenät i Nyland – utveckling och jämförelse (pdf, 2016)

Tillbaka till rubrikerna
Juna-


Färdsätt och logistikJamförelse av Södra Finlands transportkorridorer

Syftet med utredningen är att få fram grundläggande information utifrån vilken det är möjligt att fastställa i vilken ordning investeringarna i trafiken längs transportkorridorerna i södra Finland ska förverkligas, både med tanke på arbetsmarknadens funktionalitet och landskapsöverskridande och internationella förbindelser. I utredningen jämförs vilken inverkan olika trafikprojekt har på tillgängligheten och regionalekonomin. Arbetet har gjorts som en del av projektet Etelä-Suomen kehityskäytäväanalyysit (Analyser av södra Finlands utvecklingskorridorer).

> Jämförelse av södra Finlands transportkorridorer utifrån regionalekonomin (pdf, 2016)


Logistiken längs södra Finlands transportkorridorer

I utredningen har södra Finlands transportkorridorer prioriterats och profilerats utgående från godstrafiken och logistiken. I utredningen granskades följande transportkorridorer med beaktande av godstrafiken: Hangö–Hyvinge–Borgå, Helsingfors–Kotka, Helsingfors–Lahtis–Kouvola, Helsingfors–Björneborg, Helsingfors–Tammerfors och Helsingfors–Åbo. Därtill undersöktes förbindelserna till S:t Petersburg och Tallinn. En skild granskning gjordes också av transportkorridoren Åbo–Helsingfors–Vaalimaa (E18) / Vainikkala. Arbetet har gjorts som en del av projektet Etelä-Suomen kehityskäytäväanalyysit (Analyser av södra Finlands utvecklingskorridorer).

> Utredning av logistiken längs södra Finlands transportkorridorer (pdf, 2017)

Helsingfors-Vanda flygplats

I utredningen kartläggs Helsingfors-Vanda flygplats betydelse för och inverkan på Nylands område och regionalekonomi nu och i framtiden. I utredningen kartläggs också vilka utvecklingsmöjligheter och ekonomiska verkningar flygplatsen medför på olika regionnivåer och även vilka konsekvenser flygbullret har för markanvändningen i Nyland.

> Helsingfors-Vanda flygplats betydelser och inverkan (pdf, 2017)

Tillbaka till rubrikerna

Ymparisto


Miljöns resurser och dragningskraft


Miljön erbjuder resurser som är nödvändiga för människan, såsom syre, vatten och föda. Naturresurserna används till exempel för energiproduktion och som källa för råvaror. Grönstrukturen, alltså det nätverk som grön- och vattenområdena bildar, upprätthåller naturens mångfald och har på många sätt fördelar för människan. Attraktionsfaktorer är bland annat en trivsam bostadsmiljö, möjligheter till rekreation och en värdefull kulturmiljö.

En stor del av uppgifterna som beskriver miljöns resurser och dragningskraft har redan behandlats i etapplandskapsplan 4. Ny information uppdateras på denna sida i takt med att utredningarna blir klara.

> Grönstrukturens utredningar för etapplan 4

> Kulturmiljöernas utredningar för etapplan 4

 

Tillbaka till rubrikerna
Kiertotalous


Energi och klimat
Ett kolneutralt Nyland 2050

Nyland har som målsättning att vara ett kolneutralt landskap senast år 2050. I denna färdplan presenteras åtgärder som ska bidra till att uppnå landskapets mål. De åtgärder som föreslås för att minska på utsläppet berör energieffektivitet, energiproduktion och trafik.

> Färdplan för ett kolneutralt Nyland 2050 (pdf, 2015)


Skogsbaserad bioenergi

I utredningen granskas de nyländska skogarnas bioenergipotential nu och i framtiden. Man har även utrett vilken inverkan landskapsplanens beteckningar har på möjligheterna inom virkesproduktionen. Utredningen ger också allmän information om skogarna och den skogsbaserade bioenergin. Platser för användning, behandling och lagring i anslutning till bioenergins logistik behandlas endast på en allmän nivå.

> Utredning om nuläget och framtiden för Nylands skogsbaserade bioenergi ur skogsbrukets synvinkel (pdf på finska, 2017)
> Kartpresentation (på finska, ArcGis-applikation)

Tillbaka till rubrikerna