Västra Nylands etapplandskapsplan

De nyländska regionernas olika styrkor lyfts fram i regionernas etapplaner. Viktiga teman för västra Nyland är bland annat smidig trafik och en unik miljö samt att utveckla turism- och fritidsverksamheten.

Etapplanen för västra Nyland omfattar: Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Raseborg och Sjundeå. Bekanta dig med regionens kommuner och centrum på kartan!
Regionernas politiker och sakkunniga stöder planarbetet

I arbetet med Nylandsplanen utnyttjar man i hög grad synpunkterna hos regionens beslutsfattare, sakkunniga och intressegrupper.

Nytt för den här planomgången är de politiska styrgrupperna som har tillsatts för etapplanerna och som består av kommuneras förtroendevalda. Som stöd för planarbetet har regionerna också egna sakkunniggrupper bestående av kommunernas tjänsteinnehavare och sakkunniga.

Grupperna samlas under hela planarbetets gång och de kallas också till olika tillställningar som ordnas med fokus på planen. Medlemmarna i västra Nylands styrgrupp och gruppens möteshandlingar finns i spalten till höger.

Styrkorna lyfts fram i regionernas specialfrågor

Regionernas specialfrågor preciserar Nylandsplanens gemensamma planeringsprinciper ur respektive regionens synvinkel. De lyfter fram de frågor som regionerna särskilt vill fokusera på i planarbetet.

Västra Nylands specialfrågor går ut på att:

  • Person- och godstrafiken ska vara smidig

  • Näringslivet främjas med beaktande av regionens olika behov och styrkor

  • Se till att det ekologiska nätverket är funktionsdugligt samt värna om naturvärdena

  • Ta i beaktande förnybara energiformer och den samhällstekniska försörjningens behov

  • Styra nybyggande på ett hållbart sätt till de bäst tillgängliga tätorterna. Göra samhällsstrukturen tätare i de mest mångsidiga centrumområdena.

  • På ett hållbart sätt utveckla turism- och fritidsverksamhet som utnyttjar de värdefulla kulturmiljöerna och regionens vattendrag och närheten till havet