Planen för Östersundomområdet godkändes av fullmäktige

Ostersundomin-kaava_

Östersundom är ett av metropollandskapets viktigaste nya tillväxtområden. I landskapsplanen för Östersundomområdet kopplas den betydande tillväxtzonen i östlig riktning samman med landskapets regionstruktur.

Området som planen omfattar sträcker sig från Östersundom i Helsingfors till Söderkulla i Sibbo och till en del av Västersundom i Vanda. I planen behandlas alla centrala ämnesområden som berör region- och samhällsstrukturen och den är en del av etapplandskapsplan 2 för Nyland.

Landskapsfullmäktige godkände planen vid sitt möte 12.6.2018.

Tillväxt och naturvärden samordnas

När planen har utarbetats har man fäst speciell uppmärksamhet på de konsekvenser som riktar sig till Naturaområden och på rälstrafiklösningen. Den centrala principen för planeringen är att koppla ihop samhälsstrukturen med spårförbindelsen och trygga viktiga ekologiska förbindelser samt att planeringen inte ska medföra betydande negativa konsekvenser för Naturaområdenas naturvärden.

I planen anvisas Sundberg-Kasaberget och Husö som så kallade vita områden. Avsikten med lösningen är att minska de negativa konsekvenserna för Naturaområdena som följer av rekreationsbruk.

Landskapsplanen styr kommunernas planläggning

Landskapsplanen har utarbetats samtidigt som Helsingfors, Vandas och Sibbos gemensamma generalplan. Området som landskapsplanen omfattar är större än det område som generalplanen behandlar.

Enligt markanvändnings- och bygglagen tjänar landskapsplanen till ledning när kommunernas generalplaner utarbetas och landskapsplanen ska därför godkännas först.