Planen för Östersundomområdet i förslagsfasen – Läggs fram på hösten 2017

Östersundom. Kuva Tuula Palaste

Östersundom är ett av metropollandskapets viktigaste nya tillväxtområden. I landskapsplanen för Östersundomområdet kopplas den betydande tillväxtzonen i östlig riktning samman med landskapets regionstruktur. Området som planen omfattar sträcker sig från Östersundom i Helsingfors till Söderkulla i Sibbo och till en del av Västersundom i Vanda.

I landskapsplanen behandlas alla centrala ämnesområden som berör region- och samhällsstrukturen, såsom tätorts- och grönstruktur, trafiknät, beteckningar för samhällsteknisk försörjning samt kulturmiljöer. Landskapsplanen för Östersundomområdet är en del av etapplandskapsplan 2 för Nyland.

Östersundoms planförslag var framlagt till påseende och på remiss i januari–februari 2015. Utlåtanden om planförslaget begärdes i enlighet med naturvårdslagen av Forststyrelsen och NTM-centralen i Nyland. I utlåtandena konstaterades att planlösningen har skadliga konsekvenser för fåglarna som ingår i fågeldirektivet. Landskapsstyrelsen beslutade att planförslaget lämnas tillbaka för ny beredning.

Det Norra och Direkta planalternativet

I den fortsatta beredningen av landskapsplanen för Östersundomområdet har man särskilt fäst uppmärksamhet vid Naturaområdena och trafiksystemet.

Planförslaget har utarbetats i två versioner som skiljer sig från varandra vad gäller metrolinjen och därtill hörande markanvändning på Västersundoms område i Vanda. I övrigt är alternativen likadana. Planalternativen har fått namnen Norra alternativet och Direkta alternativet.

Utlåtanden om planalternativen begärs på våren mellan 21.3 och 28.4.2017. Utlåtanden begärs av NTM-centralen i Nyland, kommunerna, andra centrala myndigheter och samfund samt ministerierna. Efter remissförfarandet beslutar landskapsstyrelsen vilket av alternativen som ska färdigställas och läggas fram till påseende som planförslag.

Planförslaget för Östersundom läggs fram till påseende under hösten. Då har alla intressenter möjlighet att framställa en anmärkning om planen. Målet är att landskapsfullmäktige kan godkänna planen i december 2017.

Landskapsplanen styr kommunernas planläggning

Landskapsplanen utarbetas samtidigt som Helsingfors, Vandas och Sibbos gemensamma generalplan. Området som landskapsplanen omfattar är större än det område som generalplanen behandlar.

Enligt markanvändnings- och bygglagen tjänar landskapsplanen till ledning när kommunernas generalplaner utarbetas och landskapsplanen ska därför fastställas först. Det är möjligt att samtidigt utarbeta planer på båda plannivåerna och utnyttja samma utredningar men för att försäkra sig om rättsverkningarna är det viktigt att tidtabellerna för utarbetande och behandling av planerna är sammankopplade med varandra.