Planen för Östersundomområdet färdigställs

Ostersundomin-kaava_

Östersundom är ett av metropollandskapets viktigaste nya tillväxtområden. I landskapsplanen för Östersundomområdet kopplas den betydande tillväxtzonen i östlig riktning samman med landskapets regionstruktur.

Området som planen omfattar sträcker sig från Östersundom i Helsingfors till Söderkulla i Sibbo och till en del av Västersundom i Vanda. I planen behandlas alla centrala ämnesområden som berör region- och samhällsstrukturen och den är en del av etapplandskapsplan 2 för Nyland.

Planförslaget var framlagt till påseende fram till 3.1.2018. Planen färdigställs utifrån responsen. Målet är att landskapsfullmäktige kan godkänna landskapsplanen för Östersundom vid sitt möte 12.6.2018. 

Justeringar i planförslaget

I den fortsatta beredningen av planen har man fäst särskild uppmärksamhet vid Naturaområden och trafiklösningar. Den centrala principen för planeringen är att koppla ihop samhälsstrukturen med spårförbindelsen och trygga viktiga ekologiska förbindelser samt att planeringen inte ska medföra betydande negativa konsekvenser för Naturaområdenas naturvärden.

Efter vårens remissförfarande gjordes följande ändringar i planförslaget som finns till påseende:

  • Rekreationsområdet mellan Sundberg och Sibbo storskog har utvidgats
  • Placeringen av beteckningarna som berör kollektivtrafiken har preciserats
  • En huvudvattenledning har anvisats mellan Helsingfors och Borgå

I förslaget anvisas Sundberg-Kasaberget och Husö som så kallade vita områden. Avsikten med lösningen är att minska de negativa konsekvenserna för Naturaområdena som följer av rekreationsbruk.

Landskapsplanen styr kommunernas planläggning

Landskapsplanen utarbetas samtidigt som Helsingfors, Vandas och Sibbos gemensamma generalplan. Området som landskapsplanen omfattar är större än det område som generalplanen behandlar.

Det är möjligt att utarbeta de båda planerna samtidigt och utnyttja samma utredningar men för att försäkra sig om rättsverkningarna är det viktigt att tidtabellerna för utarbetande och behandling av planerna är sammankopplade med varandra. Enligt markanvändnings- och bygglagen tjänar landskapsplanen till ledning när kommunernas generalplaner utarbetas och landskapsplanen ska därför godkännas först.