Planen för Östersundomområdet i förslagsfasen – Läggs fram på hösten 2017

Ostersundomin-kaava_

Östersundom är ett av metropollandskapets viktigaste nya tillväxtområden. I landskapsplanen för Östersundomområdet kopplas den betydande tillväxtzonen i östlig riktning samman med landskapets regionstruktur. Området som planen omfattar sträcker sig från Östersundom i Helsingfors till Söderkulla i Sibbo och till en del av Västersundom i Vanda.

I landskapsplanen behandlas alla centrala ämnesområden som berör region- och samhällsstrukturen, såsom tätorts- och grönstruktur, trafiknät, beteckningar för samhällsteknisk försörjning samt kulturmiljöer. Landskapsplanen för Östersundomområdet är en del av etapplandskapsplan 2 för Nyland.

Planförslaget var första gången framlagt och på remiss år 2015. Landskapsstyrelsen beslutade ändå lämna tillbaka förslaget för fortsatt beredning. I det fortsatta arbetet har man fäst särskild uppmärksamhet vid Naturaområden och trafiksystemet.

Beredningen av planförslaget fortsätter enligt det Direkta alternativet

Planförslaget som var på remiss på våren 2017 hade utarbetats i två versioner, det norra alternativet och det direkta alternativet. Alternativen skiljer sig från varandra vad gäller metrolinje och markanvändningen i anslutning till den på Västersundom område i Vanda.

I juni beslutade landskapsstyrelsen att det nya planförslaget ska utarbetas utgående från det direkta alternativet. Hälften av de instanser som gav ett utlåtande om förslaget understödde detta alternativ. Följande fyra ändringar gjordes i planen utifrån Naturautlåtandet som gavs av Nylands NTM-central samt övriga utlåtanden.

  • en stamvattenledning anges mellan Borgå och Helsingfors
  • en beteckning för kollektivtrafik på planområdets västra del preciseras
  • naturskyddsområdet på området Sundberg–Kasaberget utvidgas
  • rekreationsområdet mellan Sundberg och Sibbo storskog utvidgas.
Därtill utreds behovet av att ange rekreationsområden på området Sundberg–Kasaberget.

Planförslaget för Östersundom läggs fram till påseende på hösten 2017. Då har alla intressenter möjlighet att framställa en anmärkning om planen. Målet är att landskapsfullmäktige godkänner planen i december 2017.

Landskapsplanen styr kommunernas planläggning

Landskapsplanen utarbetas samtidigt som Helsingfors, Vandas och Sibbos gemensamma generalplan. Området som landskapsplanen omfattar är större än det område som generalplanen behandlar.

Enligt markanvändnings- och bygglagen tjänar landskapsplanen till ledning när kommunernas generalplaner utarbetas och landskapsplanen ska därför fastställas först. Det är möjligt att samtidigt utarbeta planer på båda plannivåerna och utnyttja samma utredningar men för att försäkra sig om rättsverkningarna är det viktigt att tidtabellerna för utarbetande och behandling av planerna är sammankopplade med varandra.