Landskapsplanen för Östersundomområdet på remiss 21.3−28.4.2017

Landskapsstyrelsen antecknade landskapsplanen för Östersundomområdet för kännedom vid sitt möte 13.3.2017 och beslutade att planförslaget sänds på remiss.

Planförslaget har utarbetats i två versioner, det Norra alternativet och det Direkta alternativet, som skiljer sig från varandra vad gäller metrolinjen och markanvändningen på Västersundoms område i Vanda. I övrigt skiljer sig de två alternativen inte från varandra.
 
Utlåtanden begärs om de båda alternativa planförslagen, och de ska lämnas in till Nylands förbund senast 28.4.2017.

  • Vid behov kan utlåtandet skickas i pappersform till adressen: Nylands förbund, Estersporten 2 B, 00240 Helsingfors.

Utlåtanden begärs av NTM-centralen i Nyland, kommunerna, andra centrala myndigheter och samfund samt ministerierna. I remissfasen behandlas endast de utlåtanden som har begärts.

Efter remissförfarandet beslutar landskapsstyrelsen vilket av alternativen som ska färdigställas och läggas fram till påseende som planförslag. Målet är att landskapsfullmäktige godkänner planen i december 2017.

Material på remiss

Till materialet som är på remiss hör planhandlingarna (en plankarta, en karta över beteckningar som upphävs samt beteckningar och bestämmelser), planbeskrivningen samt en inofficiell kartsammanställning över de landskapsplanerna.

> Plankarta, Norra alternativet (pdf)

> Plankarta, Direkta alternativet (pdf)

> Karta över beteckningar som upphävs (pdf)

> Beteckningar och bestämmelser (pdf)

> Planförslagets beskrivning (pdf, 10.2 MB)

> Inofficiell sammanställning, Norra alternativet (pdf)

> Inofficiell sammanställning, Direkta alternativet (pdf)