Uppföljningen visar om landskapsplanerna förverkligats

Toimisto, kuva Anni Levonen

Med hjälp av uppföljning får vi information om hur de mål som Nylands förbund har ställt i sina landskapsplaner har uppnåtts.

Informationen samlas in genom observation av planeringen i regionen, förändringar i verksamhetsmiljön samt främjandet och förverkligandet av landskapsplanernas mål.

Uppföljningen stöder förutom planläggningen på landskapsnivå också förbundets strategiska planering: uppföljningen tjänar sakkunniga som håller på med myndighetsarbete eller planering samtidigt som den hjälper ledningen att bilda en helhetsuppfattning. Även kommunerna har nytta av regionens gemensamma uppföljningsuppgifter.

Uppföljningen är kontinuerlig och det finns ett klart behov för den: informationsmängden ökar hela tiden, omvärlden förändras i allt snabbare takt och beroendeförhållanden mellan olika aktörer ökar.