Utlåtanden styr regionplaneringen så att den följer landskapsplanen

Sillalla, kuva Anni LevonenFörbundets utlåtanden om planläggningen i Nyland samt om övrig planering styr regionens utveckling så att den är i linje med de mål som ställts upp för landskapsplanerna.

Av ett utlåtande framgår om planen stämmer överens med de godkända och redan gällande landskapsplanerna och vilka ändringar som eventuellt bör göras.

Utlåtanden ges i huvudsak om kommunernas planer men vid behov också om planer, strategier, program och utredningar som utarbetats av andra myndigheter. Förbundets sakkunniga och ledning svarar på en begäran om utlåtande.

Remisskedet föregås ofta av myndighetssamråd eller projektgrupper där man redan i ett tidigt skede kan ta upp principerna för landskapsplanen.