Nyland har flera gällande landskapsplaner

Helsingin rannikkoa. Kuva Tuula PalasteNyland har flera gällande landskapsplaner som har fastställts:


Landskapsplanerna för Nyland och Östra Nyland är s.k. helhetsplaner där samtliga markanvändningsformer har presenterats. Etapplandskapsplanerna kompletterar och uppdaterar helhetsplanerna för vissa utvalda temans del.


Plansammanställning – underlättar tolkningen av landskapsplanerna

Då den gällande plansituationen tolkas, bör samtliga gällande landskapsplaner beaktas samtidigt. För att underlätta arbetet har planerna samlats i en och samma kartsammanställning.

Denna karta kallar vi för plansammanställning.

> Bekanta dig med plansammanställning i karttjänsten

> Beteckningar och bestämmelser (pdf)

Vad är en landskapsplan?

Landskapsplanen är en övergripande plan som drar upp riktlinjerna för samhällsstrukturen och områdesanvändningen i landskapet på lång sikt.

Landskapsplanen sammanjämkar målen för områdesanvändningen på riks- och landskapsnivå. Landskapsplanen är uppgjord i allmänna drag och fungerar den som en anvisning för kommunernas planläggning och planeringen av den övriga markanvändningen.  

Landskapsplanerna utarbetas av landskapsförbunden och har hittills fastställts av Miljöministeriet. I och med en lagändring som trädde i kraft i början av 2016 är det i fortsättningen landskapsfullmäktige som godkännder landskapsplanerna. Om besvär anförs över fullmäktiges beslut om godkännande, är det Högsta förvaltningsdomstolen som fattar det slutgiltiga beslutet om planen vinner laga kraft eller inte.

Planmaterialet som godkänns av landskapsfullmäktige består av en plankarta samt planbeteckningar och -bestämmelser. I planbeskrivningen motiveras och framläggs olika planlösningar.