Nyland har flera gällande landskapsplaner

Hyväksytyt-kaavatNyland har flera gällande landskapsplaner:

Landskapsplanen för Nyland, Etapplandskapsplan 1 för Nyland, Landskapsplanen för Östra Nyland, Etappregionplanerna 1–4 för Östra Nyland samt Landskapsplan 2000 för Östra Nyland gäller på Östersundoms landskapsplaneområde.

Landskapsplanerna för Nyland och Östra Nyland är s.k. helhetsplaner där samtliga markanvändningsformer har presenterats. Etapplandskapsplanerna kompletterar och uppdaterar helhetsplanerna för vissa utvalda temans del.

Plansammanställning – underlättar tolkningen av landskapsplanerna

Då den gällande plansituationen tolkas, bör samtliga gällande landskapsplaner beaktas samtidigt. För att underlätta arbetet har planerna samlats i en och samma kartsammanställning.

Denna karta kallar vi för plansammanställning.

> Bekanta dig med plansammanställning i karttjänsten

> Beteckningar och bestämmelser (pdf)

Vad är en landskapsplan?

Landskapsplanen är en övergripande plan som drar upp riktlinjerna för samhällsstrukturen och områdesanvändningen i landskapet på lång sikt.

Landskapsplanen sammanjämkar målen för områdesanvändningen på riks- och landskapsnivå. Landskapsplanen är uppgjord i allmänna drag och fungerar den som en anvisning för kommunernas planläggning och planeringen av den övriga markanvändningen. 

Landskapsplanerna utarbetas normalt för hela landskapet. En övergripande landskapsplan behandlar alla former av markanvändning medan en etapplan fokuserar på särskilda teman eller berör ett särskilt område.

Landskapsplanerna utarbetas av landskapsförbunden och godkänns av landskapsfullmäktige. Det är möjligt att anföra besvär över fullmäktiges beslut hos förvaltningsdomstolen och vidare hos Högsta förvaltningsdomstolen. Landskapsstyrelsen kan ändå besluta att planen träder i kraft oberoende av besvären. Planen vinner laga kraft då besvärsprocessen är slutförd.

Planmaterialet som godkänns av landskapsfullmäktige består av en plankarta samt planbeteckningar och -bestämmelser. I planbeskrivningen motiveras och framläggs olika planlösningar.