Etapplandskapsplan 2 styr landskapets tillväxt

kerrostalot-rannassa. Kuva Tuula PalasteEtapplandskapsplan 2 för Nyland reviderar och kompletterar de gällande landskapsplanerna för Nyland och Östra Nyland. I planen fastställs ramarna för landskapets tillväxt långt in i framtiden.

Sedan Nylands förbund och Östra Nylands förbund gick samman 2011 är etapplandskapsplan 2 den första landskapsplanen som omfattar det nya området med 26 kommuner.

De viktigaste lösningarna i etapplandskapsplanen är:

  • en fungerande och hållbar samhällsstruktur
  • ett trafiksystem som stödjer strukturen
  • handelns servicenät
  • ett byanät på landskapsnivå

Etapplandskapsplan 2 fastställdes av Miljöministeriet  30.10.2014. Ministeriet fastställde inte området för tätortsfunktioner vid Regementsparken i Tusby, planerna på att bygga om Stenuddens friluftsområde till ett område för tätortsfunktioner samt inte heller det område för tätortsfunktioner som anvisats i Lappträsk på ett område som räknas som nationellt värdefull kulturmiljö.

Planen vann laga kraft genom högsta förvaltningsdomstolens beslut i 2016.


Tillväxten styrs till den nuvarande samhällsstrukturen så att den förtätas

Den framtida tillväxten i metropolområdet sker i huvudsak i centralorterna, invid banorna och längs med kusten. Kollektivtrafiken spelar en nyckelroll. Den nuvarande samhällsstrukturen förtätas och kompletteras.

Planen har siktet inställt på mer än 20 år framåt, då området förutspås ha 430 000 flera invånare än nu. Bosättning och arbetsplatser kommer att placera sig framför allt i stationstrakterna vid den nuvarande Huvudbanan och Ringbanan samt invid metronätet som expanderar både öster- och västerut. 

I landskapsplanen styrs handeln i första hand till centrumområden. Målet är att i synnerhet daglig kommersiell service ska vara tillgänglig med kollektivtrafik samt till fots och med cykel och att avstånden för att uträtta ärenden ska vara skäliga.


Planeringen av Östersundomområdet fortsätter  

Landskapsfullmäktige fattade beslut om planen, men planekartan saknar tillsvidare beslut om Östersundomområdet för tätortsfunktioner som stödjer sig på en banförbindelse från Helsingfors österut fram till Söderkulla. Planeringen av området fortsätter.  

Helsingfors, Vanda och Sibbo bereder en gemensam generalplan för Östersundom. Landskapsplanen utarbetas parallellt med generalplanen. Målet är att bägge planförslagen ska bli klara i slutet av året.

Den nu icke fastställda zonen är mer omfattande än kommunernas gemensamma generalplan och har definierats som ett av metropollandskapets viktigaste nya tillväxtområden.