Etapplandskapsplan 3 fastställer placeringen av vattenreningsverket i Esbo

vesiputous

I etapplandskapsplan 3 anvisas ett område för det nya vattenreningsverket i Blombacken i Esbo.  

Esbo stad har fattar beslut om att bygga ett regionalt vattenreningsverk, eftersom behandlingskapaciteten vid Finno reningsverk håller på att bli otillräcklig då invånarantalet och belastningen på grund av näringsämnena blir allt större.  

Miljöministeriet fastställde etapplandskapsplan i 2012. Samtidigt upphävde ministeriet de beteckningar i de gällande landskapsplanerna som gäller reningsverket i Finno samt beteckningar som gjorts med tanke på alternativa förläggningsplatser för reningsverket.

Planen vann laga kraft genom högsta förvaltningsdomstolens beslut i 2014. 


Nytt reningsverk ska stå klart 2020

Esbo stad har berett delgeneralplanen för Blombacken samtidigt med etapplanen. Delgeneralplanen godkändes i stadsfullmäktige i mars 2013.

Samkommunen HRM (Helsingforsregionens miljötjänster) svarar för planeringen och byggandet av vattenreningsverket och de nödvändiga överföringsavloppen. Verket beräknas stå klart 2020.

Blombackens avloppsreningsverk ska behandla avloppsvatten från Esbo, Grankulla, Kyrkslätt, Sjundeå, Västra Vanda och eventuellt även Vichtis.