Målet för etapplandskapsplan 4 är ett konkurrenskraftigt och välmående Nyland

4. vaihekaava

De främsta målsättningarna för etapplandskapsplan 4 för Nyland är att stöda hållbar konkurrenskraft och välfärd i Nyland. Med val i anslutning till markanvändningen främjar man även de mål som fastställts i Nylandsprogrammet.

> Bekanta dig med planmaterialet

Nylands landskapsfullmäktige godkände planen 24.5.2017. Landskapsstyrelsen beslutade 21.8.2017 att planen träder i kraft innan den vunnit laga kraft. Planens ikraftträdande har kungjorts i alla kommuner som landskapsplanen omfattar och planen har således trätt i kraft.  

Planens fem teman

Etapplandskapsplan 4 är mer strategisk än de föregående planerna. Den kompletterar och reviderar de gällande landskapsplanerna vad gäller följande teman:

Med lösningarna i planen säkerställer man Nylands konkurrenskraft och näringslivets förutsättningar långt in i framtiden samt stöder man nylänningarnas välbefinnande och landskapets livskraft. I planen anvisas viktiga logistikområden på regionnivå och för logistiken viktiga tvärgående trafikförbindelser i mellersta Nyland. Därtill har man angett potentiella vindkraftsområden av betydelse på landskapsnivå.


För att bevara naturens mångfald och trygga ekosystemtjänsterna anvisar man i planen ett nätverk på landskapsnivå som bildas av grönområden och förbindelserna mellan dem. Områdena anges som bland annat naturskyddsområden och rekreationsområden. I planen anges också kulturmiljöer av intresse på landskapsnivå.

Utöver dessa behandlas i planen även andra aktuella frågor såsom Malms flygplats, stambanans nya stationsområden samt Ristikytö i Tusby och Palopuro i Hyvinge.

Planen omfattar hela landskapet med 26 kommuner med undantag av Östersundomområdet. För Östersundomområdet utarbetas för närvarande en egen plan.