Följ med planberedningen och delta i den

heittomerkki

Vi välkomnar dig att följa med beredningen av etapplandskapsplanen 4 och att påverka den under olika skeden.  

Under hela beredningens gång berättar vi om de aktuella planfaserna på vår webbplats. Genom att beställa planens nyhetsbrev är det enkelt att följa med hur arbetet fortskrider. Brevet utkommer 4-6 gånger årligen.

Tidtabell för planarbetet:

SV-Kaavan-päivitetty-aikataulu

Responsen är viktig för planberedarna

Det lönar sig att ge respons speciallt då nytt material framlagts offentligt. På så sätt är din respons till bästa möjliga nytta för beredningen av planen. 

De viktigaste faserna är då planen anhänggigörs samt när programmet för deltagande och bedömning eller planutkastet och planförslaget framläggs. 

Skriftlig respons är enklast att dokumentera. Respons kan även ges via vår karttjänst. Av de nyländska kommunerna och övriga myndigheter ber vi om utlåtanden.

Planen byggs upp i tätt samarbete

I planberedningen drar vi nytta av geografisk information och de nyaste utredningarna. Grunden för arbetet läggs via den tidigare planresponsen, förhandlingarna med kommuner, strategierna för de nyländska intressegrupperna samt Nylandsprogrammet.

Våra plansakkunniga utför ett idogt arbete med beredningsarbetet. Samarbete görs med kommuner, myndigheter och beslutsfattare. Nylänningar med den bästa expertisen kring olika planteman ingår i sakkunniggrupperna.

Under de viktigaste planfaserna bjuder vi in kommunala beslutsfattare och tjänsteinnehavare till regionala seminarier där diskussioner förs om regionala planlösningar. 

Landskapsstyrelsen styr planberedningen. För besluten svarar landskapsstyrelsen och landskapsfullmäktige.