Kulturmiljöer – en identitetsfaktor för landskapet

Kulttuuriympäristö-symboli
I den fjärde etapplandskapsplanen fatställer vi värdefulla kulturmiljöer på landskapsnivå. Kulturmiljöerna definieras med enhetliga principer för Nyland.

Nationellt värdefulla landskapsområden och byggda kulturmiljöer av riksintresse (RKY 2009) presenteras i planen enligt gällande principbeslut av statsrådet. Fornlämningar presenteras på planens kartbilagor.

Mål:
  • Man känner till kulturmiljöerna och i områdesplaneringen ses de som en resurs som ger konkurrenskraft och möjligheter för ny verksamhet
  • Samordningen av ändringsbehov och kulturmiljöer planeras så att de värdefulla säregenskaperna inte riskeras.

Strömforsin ruukki, kuva Tuula Palaste-Eerola

Med kulturmiljöer avses byggnadsarv och landskapsområden, såsom värdefulla bruksmiljöer eller landsbygdens byggnadsbestånd och därtill hörande odlingslandskap. Även fornlämningar räknas som kulturmiljöer.

I de gällande landskapsplanerna har vi markerat de nationellt värdefulla byggda kulturmiljöerna samt de nationellt värdefulla landskapsområdena. De värdefulla kulturmiljöerna på landskapsnivå har tidigare bara fastställs för östra Nyland.

Utredningen om kulturmiljöer i Nyland som blev färdig 2012 (Missä maat on mainioimmat) utgör bra bakgrundsmaterial för granskningen av kulturmiljöerna. Kompletterande utredningar kommer att genomföras under år 2014. Utredningarna fokuserar på förändringar som orsakar störningar i landskapet samt på kulturhistoriskt värdefulla vägar och rutter.

Kompletterande utredningar som gäller kusten och skärgården genomförs senare i samband med planprojektet.

Ett mål med planarbetet är att öka förståelsen för kulturmiljöerna som en identitets- och konkurrensfaktor för landskapet samt uppmuntra olika intressegrupper till åtgärder som gynnar kulturmiljöerna.