Planmaterial

Hyväksymisvaihe ikoniNylands landskapsfullmäktige godkände etapplandskapsplan 4 vid sitt möte 24.5.2017. I planhandlingarna gjordes följande ändring i samband med behandlingen i fullmäktige: Bastukärrs logistikområde i Sibbo togs med i planen på nytt i den form området anvisades i planförslaget som var framlagt till påseende.

De uppdaterade planhandlingarna finns nu på vår webbplats.


Planhandlingarna som godkänts av landskapsfullmäktige:


Obs! Google Chrome har visat ofullständiga versioner av kartorna i pdf-format. Det är säkrast att spara pdf-versionen på den egna datorn och sedan öppna den med programmet Acrobat Reader.

Plankartan är en översiktlig karta över plansituationen. Beteckningarna som upphävs i de gällande landskapsplanerna anges på en separat karta. I dokumentet Beteckningar och bestämmelser ingår alla planbeteckningar med tillhörande planeringsbestämmelser.

De viktigaste principerna för planlösningen redogörs för i planbeskrivningen. Kartbilagorna och bilagorna förtydligar och ger bakgrund till planlösningen. En inofficiell kartsammanställning åskådliggör plansituationen för alla landskapsplaner för Nyland.

Plankartan, kartan över beteckningarna som upphävs samt dokumentet Beteckningar och bestämmelser är material som ska godkännas av landskapsfullmäktige. Planbeskrivningen, kartbilagorna och bilagorna ger bakgrund åt planlösningen och godkänns inte av fullmäktige.