Bakgrundsutredningar till etapplandskapsplan 4


Flera olika bakgrundsutredningar har gjorts som stöd för beredningen av etapplandskapsplan 4 för Nyland. Utredningarna blev klara stegvis under åren 2013–2016.

Allt bakgrundsmaterial till etapplandskapsplan 4 finns samlat på denna sida. Här finns också ett antal utredningar som blev klara före arbetet med etapplan 4 inleddes. Själva materialet till utredningarna är på finska men sammandrag av rapporterna har översatts till svenska.

De godkända planhandlingarna finns på sidan planmaterial.


Tillbaka till rubrikerna


Elinkeinot-symboli


Utredningar som hänför sig till näringar och innovationsverksamhetInnovationsekosystem

I utredningen har man kartlagt Nylands innovationskluster samt granskat vilka förutsättningar och modeller det finns för innovationsekosystemen. I utredningen presenteras också kriterierna för innovationsverksamhet ur regionplaneringssynvinkel.

> Nyland som ett innovationsekosystem – tyngdpunkter för utvecklingen (pdf)


Näringsverksamhet

Med näringsverksamhet avses den helhet som näringar, arbetsplatser och företag bildar. Utredningen presenterar näringarnas nuvarande tillstånd och utvecklingsutsikter samt kriterierna för lokaliseringen av olika branscher. Fokus ligger också på regionens konkurrenskraft och innovationsverksamhet.

> Nuläget och utvecklingstrenderna för näringsverksamheten i Nyland (pdf)


Turism och fritidsboende

I utredningen har man granskat turismens och fritidsboendets inverkan på näringarna och tilläggsbehovet av affärsutrymme i Nyland. Behovet av affärsutrymme ökar i takt med att köpkraften ökar. Turisterna inverkar i första hand på behovet av affärsutrymme i huvudstadsregionen medan fritidsboende invånares inverkan främst syns i området utanför huvudstadsregionen.

> Turismens och fritidsboendets konsekvenser för näringarna och handelns tilläggsbehov av affärsutrymme i Nyland (pdf)Utvecklingsbild

I etapplandskapsplan 4 behandlas bland annat Nylands arbetsplats- och servicestruktur, näringarnas verksamhetsförutsättningar och möjligheterna till att främja innovationsverksamheten. I rapporten har man sammanställt utgångspunkterna för temat i planläggningen.

> Utvecklingsbild för näringar och innovationsverksamhet (pdf)


Turism eftersträvas

Med utredningen som hänför sig till turism eftersträvas en helhetsbild som landskapsförbunden i södra Finland har använt för att främja turismen samt hur de har inverkat på användningen och utvecklingen av områdena och på turistverksamheten.

> Metoder för att främja turismen inom planläggningen på landskapsnivå (pdf)


Tillbaka till rubrikerna


Logistiikka-symboli


Utredningar som hänför sig till logistik


Hamnarnas bakland

I utredningen har man lokaliserat så kallade bak- och förland för inrikes- och utrikestransporter som går via finländska kusthamnar. Utredningen fokuserar på godstrafikens transportflöden, både vad gäller väg- och järnvägstransporter.

> Utredning om hamnarnas bakland i Finland (länk till Trafikverkets publikation)


Logistikcenter

Fyra olika framtidsscenarier har utarbetats för placeringen av Nylands logistikcenter. I utredningen bedöms scenariernas konsekvenser på trafiken samt hur väl de olika alternativen lämpar sig som en del av trafikkorridoren som går via Nyland till Ryssland.

> Konsekvensbedömning av alternativ för logistiken (pdf)


Tvärgående förbindelse i mellersta Nyland

I utredningen har man granskat de sträckningar som angetts i de gällande landskapsplanerna samt även helt nya alternativa tvärföbrindelser som skulle stöda mellersta Nylands nätverk av logistikcenter. Förbindelserna behandlas ur trafikperspektiv och fokus ligger på vilka konsekvenser förbindelserna har för godstrafiken.

> Utredning om tvärgående förbindelser i mellersta Nyland – mellanrapport (pdf)


Malms flygplats

Utredningens syfte är att bilda en uppfattning om möjligheterna att flytta sportflygningen till Hyvinge och/eller Nummela flygplatser, förutsatt att verksamheten vid Malms flygplats upphör inom en nära framtid.

> Kommunikationsministeriets publikation om möjligheterna att flytta sportflygningen till flygplatser i Nummela och Hyvinge (på finska)


Utvecklingsbild

Etapplandskapsplan 4 behandlar bland annat godstrafikens transportflöden och knytpunkter, det vill säga flygplatser, hamnar och logistikområden samt land- och havstrafiken som förenar dem. I rapporten har man sammanställt utgångspunkterna för temat i planläggningen.

> Utvecklingsbild för logistiken (pdf)


Näthandel

I rapporten har man undersökt näthandelns nuläge och utveckling samt bedömt vilka konsekvenser näthandeln har för logistiken, markanvändningen och trafiken i stadsregionerna i Finland. Nylands förbund har finansierat utredningen.

> Näthandeln i stadsregionen – utredning om dagens kännedom om näthandeln (länk till Trafikverkets publikation)


Trafikgranskning av logistikområden

Granskningen kompletterar utredningen om de tvärgående förbindelserna i mellersta Nyland, som är begränsad till att endast behandla området mellan Tavastehusleden och Lahtisleden. Den här granskningen omfattar området ända fram till Borgåleden.

> Trafikgranskning av logistikområden (pdf)


Europatunnel till Tallinn

En förhandsutredning belyser ifall Helsingfors-Tallinntunneln kan genomföras tekniskt, vilka dess ekonomiska kostnader och fördelar är, och ifall det lönar sig att fortsätta med planeringen av tunnelprojektet. Arbetet är en del av det för landskapet Harju, städerna Helsingfors och Tallinn och Femern Belt Development Fund gemensamma TALSINKIFIX-projektet.

> Pre-feasibility study of Helsinki–Tallinn fixed link (länk till Tallsinkifix-publikationen)


Logistikområden i Helsingfors omnejd

Arbetet anger det långsiktiga mål- och åtgärdsprogrammet för Helsingfors, Träskända, Kervo, Sibbo, Tusby och Vanda som gäller placerandet och utvecklandet av logistikområden och -tjänster. Planområdets kommuner, Trafikverket, HRT, NTM-centralen och Nylands förbund medverkar i arbetet. Publikationen ingår i arbetet som görs för att främja genomförandet av landskapsplan 4 för Nyland.

> Vägkarta för utvecklingen av logistikområden i Helsingfors med omnejd


Tvärgående förbindelser i Mellersta Nyland

Utredningen har granskat sträckningarna i de gällande planerna och helt nya alternativ för de tvärgående förbindelserna i Mellersta Nyland som stöder ett nätverk av logistikcentrum.  Förbindelserna granskas ur trafikens synvinkel och fokus ligger på hur de påverkar godstrafiken.

Elyn julkaisu 2015, Keski-Uudenmaan poikittaisyhteyksien selvitys (pdf)


Konsekvenser av tvärgående förbindelser i Mellersta Nyland

I planutkastet anvisas fem alternativa logistiska tvärgående förbindelse för riksvägarna 3 och 4 i Mellersta Nyland. I den här utredningen utvärderas konsekvenserna av de två nordligaste förbindelserna (sträckan mellan 'Träskändavägen och stamväg 45 samt Itäinen radanvarsitie-vägen) på naturen, landskapet, människorna, trafiken, ekonomin samt region- och samhällsstrukturen.

> Utredning om tvärgående förbindelser i Mellersta Nyland -mellanrapport (pdf)


Landsväg 152

I planförslaget anvisas en nordlig sträckning för förlängningen till landsväg 152. Med tanke på detta har man i förhandsgranskningen jämfört skillnaderna mellan en sydlig och nordlig sträckning i förhållande till regionala mål. Man har också undersökt om den nordliga sträckningen går att genomföra i landskapsplanen.

> Utredningsplan för en nordlig sträckning på landsväg 152 mellan Tavastehusleden och Kvarnbyvägen (länk till Vanda stads publikation)

Tillbaka till rubrikerna


Tuulivoima-symboli


Utredningar som hänför sig till vindkraftVindkraftsområden

Utredningen har genomförts i tre faser och granskar potentiella vindkraftsområden på havs- och landområdena i Nyland. Ett vindkraftsområde på landskapsnivå utgör en helhet med 10 eller fler vindkraftverk.

> Nylands vindkraftsutredning, del 1: Nulägesanalys (pdf)

> Nylands vindkraftsutredning, del 2: Val av utredningsområden (pdf)

> Nylands vindkraftsutredning, del 3: Områdesvisa utredningar (pdf)


Utgångsläge

I etapplandskapsplan 4 anvisas vindkraftsområden av betydelse på landskapsnivå i Nyland. Områdena samordnas med övrig områdesanvändning. I rapporten har man sammanställt utgångspunkterna för temat i planläggningen.

> Utgångspunkter för vindkraften (pdf)


Vindkraftsguide för lokalproduktion

Guidens mål är att uppmuntra nyländska kommuner att främja lokal vindkraftsproduktion. Guiden som är avsedd för kommunala planläggare är en ny öppning för vindkraftens planeringsprocess och tar sig en titt på vindkraftsobjekt på olika håll i Finland. Publikationen ingår i arbetet som görs för att främja genomförandet av landskapsplan 4 för Nyland.

> Energi från vinden - Guide för planeringen av områden med färre än tio vindkraftverk i Nyland


Vindkraftsområdenas samkonsekvenser för flyttfåglar, Natura-områden och stora rovfåglar

I utredningen utvärderas vilka samkonsekvenser vindkraftsområdena på landskapsnivå har för flyttfåglarna och Naturområdena. Objekt för granskningen är de fem områden som lämpar sig för vindkraftsproduktion som fanns med i förslaget till landskapsplan som var på remiss 1.12.2015−29.2.2016. Områdena på land är Övre Rikeby och Röjsjö i Lovisa samt området på gränsen till Lappträsk och Lovisa. Områdena på havet finns utanför Ingå−Raseborg och Borgå.

> Länk till rapport


Tillbaka till rubrikerna


Viherrakenne-symboli


Utredningar som hänför sig till grönstrukturUtvecklingsbild för grönstrukturen

I etapplandskapsplan 4 granskas grönstrukturen med samma principer för hela landskapet. Utvecklingsbildens syfte är att väcka tankar och skapa diskussion om i vilken riktning man önskar att grönstrukturen ska utvecklas på lång sikt. I rapporten har man sammanställt utgångspunkterna för temat i planläggningen.

> Utvecklingsbild för grönstrukturen (pdf)


Sammanställd rapport över utredningarna som gjorts om grönstrukturen

I rapporten redogörs för de enskilda utredningar som gjorts om grönstrukturen samt annat material som sammanställts med tanke på planarbetet.

> Utredningar om Nylands grönstruktur 2013–2014 (pdf)


Analys av ekosystemtjänster med hjälp av Green Frame-metoden

Med en så kallad Green Frame-metod har man bedömt Nylands grönstruktur med tanke på ekosystemtjänsternas produktion, efterfrågan och tryck på förändring. Utredningen innefattar bakgrundsuppgifter om ekosystemtjänster, resultatet av analyserna av Nylands område samt kriterier för klassificeringen av rekreationsområden och kriterier för betydelsen på landskapsnivå.

> Nylands grönstruktur och ekosystemtjänster, EkoUuma-projektets slutrapportAnalys av grönstrukturen med hjälp av Zonation-metoden

För att kunna identifiera de mest värdefulla naturobjekten har man inom planläggningen på landskapsnivå tillämpat en så kallad Zonation-metod. Metoden grundar sig på geografisk data och gör det möjligt att analysera uppgifter för stora mängder naturvärden och ställa dem i relation till övrig markanvändning. I rapporten presenteras de analyser som inför planarbetet har gjorts med hjälp av metoden.

> Analys av Nylands grönstruktur med hjälp av Zonation-metoden
> Kartor från rapporten i A3-storlek, kan skrivas ut (pdf)


Zonation-områden

I rapporten redogörs för de områden som i samband med den så kallade Zonation-analysen som gjorts på Nylands område har identifierats som viktiga med tanke på sina naturvärden. Områdena har indelats i rutor och varje område presenteras på kartan tillsammans med en skriftlig beskrivning över områdets naturvärden.

> Zonation-områdenas objektbeskrivningar (pdf)
> Zonation-områdenas objektbeskrivningar kommunvis


Kombination av naturvärden och ekosystemtjänster

För att jämföra resultaten av GreenFrame- och Zonation-analyserna gjordes flera kombinerade analyser. Analyserna beskriver de regionala skillnaderna i Nylands grönstruktur vad gäller kombinationen som bildas av de fördelar som naturen ger människan samt av naturens mångfald.

> Bedömning av Nylands grönstruktur med hjälp av nya metoder – jämförelse av resultaten av GreenFrame- och Zonation-analysernaKriterier för värdefulla naturmiljöer

I samband med arbetet för etapplandskapsplan 2 för Nyland utarbetades kriterier för naturmiljöer som är värdefulla på landskapsnivå i Östra Nyland. Kriterierna kompletterades senare så att de kan tillämpas på hela Nylands område.

> Naturmiljöer som är värdefulla på landskapsnivå i Östra Nyland (MALU)
> Kriterier för värdefulla naturmiljöer i Nyland (LAKU)Grönbälte

Utredningen är ett diplomarbete där grönstrukturens befintliga värden speglas i förhållande till framtidsutsikter och internationella exempel. Ämnet behandlas ur människosynvinkel, det vill säga med beaktande av individer och olika aktörer.

> Helsingforsregionens grönbälte – möjligheternas verksamhetsmiljö (pdf)


Omgivningsbuller

I utredningen har man bedömt hurdan verksamhet som i nuläget medför buller och vilka bullerområden det finns i Nyland. Utredningen har gjorts med fokus på människans verksamhet och behovet av tystnad. Hur de olika markanvändningsklasserna kan anpassas till behovet av tystnad baserar sig på databasen Corine Land Cover (CLC), vars material har uppdaterats.

> Omgivningsbuller utanför befolkningskoncentrationerna i Nyland 2014 (pdf)


Bördiga och enhetliga åkrar för jordpruksproduktionen

Utredningen om bördiga och enhetliga åkrar för jordbruksproduktionen har utnyttjats i planeringen av var tätortsfunktioner ska förläggas samt i samband med konsekvensbedömningen. Utredningen gjordes för etapplandskapsplan 2 men resultatet har också utnyttjats i arbetet med etapplandskapsplan 4.

> Bördiga och enhetliga åkrar för jordbruksproduktionen i Nyland
> Infoblad om publikationen


Utredning om Nylands havs- och kustområden

I utredningen om Nylands havs- och kustområden sammanställs en stor mängd geografiska data som hänför sig till havsplanering och som behövs för forskning och planering. Materialet presenteras i form av kartor för varje tema. Till varje karta hör en beskrivning.

> Utredning om Nylands havs- och kustområden (pdf)Myrområden


Arbetsgruppen för myrskyddet har utarbetat en slutrapport för komplettering av myrksyddet.

> Länk till miljöministeriets rapport


Naturutredning

Naturutredningen granskade aktualiteten hos de i Nyland gällande reserveringarna för naturskyddsområden och eventuella nya skyddsområden på landskapsnivå. Områdena är 25 till antalet. För varje område finns en beskrivning och en på kartan framställd avgränsning.

> Naturutredning för etapplandskapsplan 4 för Nyland 2014-2015, Utredningsobjekt i terrängen och deras värde på landskapsnivå


Grönstruktur och ekosystemtjänster med nya metoder

I utvecklingsprojektet i anslutning till planläggningen på landskapsnivå testas hur nyas metoder lämpar sig för områdesplaneringen på landskapsnivå. Därtill skapades med tanke på planutkastet en målbild för grönstrukturen. Projektet genomfördes i samarbete med Finlands miljöcentral, Helsingfors universitet,regionens kommuner och andra intressegrupper. Finansiering för projektet beviljades av Miljöministeriet.

> Utvecklingsprojektets slutrapport: Landskapets grönstruktur och ekosystemtjänster med nya metoder


MLY-områden

I rapporten redogörs för varje MLY-område som anvisas i förslaget till etapplandskapsplan 4 för Nyland. Områden med MLY-beteckning är skogsbruksdominerade områden som är vidsträckta, sammanhängande och betydande för det ekologiska nätverket.

> Objektsbeskrivningar för MLY-områden, skogsbruksdominerade områden som är vidsträckta, sammanhängande och av betydelse för det ekologiska nätverket

Tillbaka till rubrikerna


Kulttuuriympäristö-symboli


Utredningar som hänför sig till kulturmiljöer


Kulturmiljöer

I utredningen har man identifierat värdefulla kulturmiljöer av intresse på landskapsnivå och regional nivå i Nyland. Med kulturmiljöer avses den bebyggda kulturmiljön och landskapsområden samt fornlämningar, landskapssevärdheter och vårdbiotoper i anslutning till dem. Utredningen har uppdaterats 2016.

> Här äro marker härligare – Nylands kulturmiljöer (pdf, 13.5 MB)


Kulturhistoriskt värdefulla vägar och rutter

I utredningen presenteras naturgeografiska och kulturhistoriska faktorer som bidragit till uppkomsten av Nylands viktigaste vägar, banor och trafikleder. I utredningen beskrivs även nuläget för de mest betydelsefulla vägarna, hur de bevarats och vilken betydelse de har för omgivningen.

> På väg – Nylands kulturhistoriskt värdefulla vägar och rutter (pdf)


Störningar i landskapet

Störningar i landskapsbilden kan uppstå till följd av bland annat byggande eller avverkning av skog. I utredningen redogörs för de störningar i landskapet som förekommer i Nyland samt hur de uppkommer. Därtill har man bedömt hur bestående störningarna är samt hur de kan rättas till och vilken förmåga det finns hos olika landskap att klara av olika förändringar.

> Förändringar som medför störningar i landskapet – presentation (pdf)
> Förändringar som medför störningar i landskapet (pdf)


Utgångsläge

I den fjärde etapplandskapsplanen anvisas värdefulla kulturmiljöer på landskapsnivå med principer som är enhetliga för hela Nyland. I rapporten har man sammanställt utgångspunkterna för temat i planläggningen.

> Utgångspunkter för kulturmiljöerna (pdf)


Landskapsguide för Porkala

Pilotobjektet Porkala är en del av landskapsguiden som utarbetas för nationellt värdefulla landskapsområden. Guiden som är avsedd för områdets invånare, planerare och myndigheter är en inledning till markanvändningsplanering och skötsel av landskapsområden. Guiden har utarbetats av Pro Agria. Publikationen ingår i arbetet som görs för att främja genomförandet av landskapsplan 4 för Nyland.

> Porkala skärgårds- och odlingslandskap – guide för markanvänd-ningsplanering på ett värdefullt landskapsområde (pdf)


Nylands landsbygdslandskap

> Uudenmaan maaseutumaisemat - Nylands landsbygdslandskap -broschyr (pdf) (3.7 MB)


Kust och skärgård

Inventeringen av den nyländska kusten och skärgården kompletterar publikationen om kulturmiljöer i Nyland Missä maat on mainioimmat. Målet är att få mera utgångsmaterial för en helhetsmässig och allmän granskning av kulturmiljöer vid kusten och i skärgården.

> Livskraftiga vatten – Utredning om kulturmiljöerna vid Nylands kust och skärgård (pdf)

Tillbaka till rubrikerna