Med vindkraft mot ett kolneutralt Nyland

Tuulivoima-symboliMed hjälp av etapplandskapsplan 4 strävar vi efter att främja och styra utbyggnaden av vindkraft i Nyland. Vi anvisar områden av betydelse på landskapsnivå som lämpar sig vindkraft och beaktar hur områdena passar ihop med den övriga områdesanvändningen.

Ett vindkraftsområde på landskapsnivå innebär en helhet med 10 eller fler vindkraftverk. Mindre vindkraftsområden planeras på lokal nivå i samband med den kommunala planläggningen. Som stöd för beredningen av planen har man utfört en vindkraftsutredning som består av tre delar.

De främsta målsättningarna för arbetet är att:

  • man anvisar de på landskapsnivå betydelsefulla områden som lämpar sig för vindkraft i land- och havsområdena, och
  • utbyggnaden av vindkraft främjas.

Tuulivoima

I Nyland finns stora havsområden och en lång kust, alltså råder här gynnsamma förhållanden för vindkraft. Å andra sidan medför olika verksamheter och de många och varierande natur- och kulturvärdena utmaningar vad gäller vindkraftsområdenas placering.

I de gällande landskapsplanerna för Nyland och Östra Nyland har man totalt märkt ut fyra områden vid havet och kusten som lämpar sig för vindkraft. Då de nationella klimat- och energimålen stramas åt är en noggrannare vindkraftsutredning nödvändig.

Finland har i de internationella klimatmålen bundit sig till att främja förnybara energiformer. Vad vindkraft beträffar är målet att man skall nå en produktion på 9 TWh före år 2025. Vid slutet av år 2013 låg Finlands vindkraftskapacitet på 448 MW, varav 10 MW kom från Nyland.