Landskapsplanen styr planeringen av samhällsstrukturen

Pellolla. Kuva Tuula Palaste

I landskapsplanen för Nyland definieras huvudprinciperna för samhällsstrukturen. Det är en helhetsplan som behandlar alla viktiga markanvändningsformer.  

I planen definieras

  • områden reserverade för byggande
  • grönnätverk
  • trafiknätverk och kommunaltekniska lösningar
  • värdefulla områden, t.ex. naturskyddsområden, landskapsmässigt värdefulla områden samt Natura 2000-områden.

Planen omfattar hela landskapets område före samgången av landskapen Nyland och östra Nyland (2011), dvs. huvudstadsregionen och Mellersta och Västra Nyland.

Planen fastställdes i miljöministeriet 2006. Ministeriet lämnade planen utan fastställelse till de delar som lämpar sig för produktion av vindkraft i de södra havsområdena utanför Hangö, Raseborg och Esbo samt ett område för tätortsfunktioner på ett nationellt värdefullt klippområde i Vanda.  

Planen vann laga kraft genom ett beslut av högsta förvaltningsdomstolen 2007.