Landskapsplanen för Östersundomområdet

Ostersundomin-kaava_Området som planen omfattar sträcker sig från Östersundom i Helsingfors till Söderkulla i Sibbo och till en del av Västersundom i Vanda. I planen behandlas alla centrala ämnesområden som berör region- och samhällsstrukturen och den är en del av etapplandskapsplan 2 för Nyland. 

> Bekanta dig med planens material

Hur arbetet med planen fortgår

Landskapsfullmäktige godkände planen 12.6.2018. Landskapsstyrelsen beslutade 17.9.2018 att landskapsplanen träder i kraft innan den vunnit laga kraft. Besvär om planen har inlämnats till Helsingfors förvaltningsdomstol.

> Läs mera detaljerat ur landskapsstyrelsens protokoll (på finska) 

Helsingfors förvaltningsdomstol har 19.10.2018 gett sitt interimistiska beslut i ärendet (18/0631/5). Med sitt beslut förbjuder förvaltningsdomstolen verkställandet av landskapsfullmäktiges beslut. I ett senare skede ger förvaltningsdomstolen sitt separata beslut gällande de besvär som gäller landskapsplanen. 

Det interimistiska beslutet upphäver landskapsstyrelsens beslut om att planen träder i kraft. De landskapsplanebeteckningar som vunnit laga kraft gäller fortfarande på planområdet. 

Tillväxt och naturvärden samordnas

När planen har utarbetats har man fäst speciell uppmärksamhet på de konsekvenser som riktar sig till Naturaområden och på rälstrafiklösningen. Den centrala principen för planeringen är att koppla ihop samhälsstrukturen med spårförbindelsen och trygga viktiga ekologiska förbindelser samt att planeringen inte ska medföra betydande negativa konsekvenser för Naturaområdenas naturvärden.

I planen anvisas Sundberg-Kasaberget och Husö som så kallade vita områden. Avsikten med lösningen är att minska de negativa konsekvenserna för Naturaområdena som följer av rekreationsbruk.

Landskapsplanen styr kommunernas planläggning

Landskapsplanen har utarbetats samtidigt som Helsingfors, Vandas och Sibbos gemensamma generalplan. Området som landskapsplanen omfattar är större än det område som generalplanen behandlar.

Enligt markanvändnings- och bygglagen tjänar landskapsplanen till ledning när kommunernas generalplaner utarbetas och landskapsplanen ska därför godkännas först.