Landskapsplanen är en karta för framtiden

Kaavatietoa

Landskapsplanen är plan som drar upp riktlinjerna för landskapets samhällsstruktur och områdesanvändning på lång sikt. Det är en övergripande plan som styr kommunernas planläggningen och annan planering av områdesanvändningen.

Landskapsplanerna utarbetas vanligtvis för hela landskapet. I övergripande landskapsplaner behandlas alla former av markanvändning medan etapplanerna bara tar upp enskilda teman.

Det är landskapsförbunden som utarbetar landskapsplanerna och fullmäktige som godkänner dem. Planarbetet tar ungefär fyra år. Om besvär anförs över en plan är det Högsta förvaltningsdomstolen som fattar det slutgiltiga beslutet om planens rättskraft.

Till det planmaterial som landskapsfullmäktige godkänner hör en plankarta och planbeteckningar -bestämmelser. I planbeskrivningen presenteras och redogörs för planens lösningar.

Landskapsplanens mål

  • En fungerande och ändamålsenlig samhällsstruktur
  • Smidiga trafikarrangemang som minskar utsläppen
  • Goda förutsättningar för näringarna
  • Tillräckliga rekreationsområden
  • Ekologisk hållbarhet