Planläggningen innefattar tre nivåer, av vilka landskapsplanen är den mest översiktliga

Plannivåer

Landskapsplan

I landskapsplanen planeras områdesanvändningen i landskapet på en övegripande nivå. Planen utarbetas landskapsförbundet och godkänns av landskapsfullmäktige.

Landskapsplanen styr kommunernas planläggning och annan planering av områdesanvändingen som myndigheterna har hand om. Landskapsplanens kommunövergränsande riktlinjer preciseras genom general- och detaljplaner som utarbetas av kommunerna.

Landskapsplanen begränsar inte kommunplanläggningens beslut i sådana ärenden som inte anknyter till riksomfattande, kommunala eller regionala behov. Landskapsplanen är inte i kraft på områden som omfattas av en generalplan som vunnit laga kraft, men den är riktgivande då det görs ändringar i generalplanen.

Generalplan

Generalplanen är kommunens övergripande plan för markanvändningen. Generalplanen kan gälla hela kommunen ellerett enskilt område. Då kallas planen delgeneralplan. Generalplanen kan även utarbetas som en gemensam plan för flera kommuner.

Generalplanen godkänns av kommunfullmäktige. En generalplan som är gemensam för flera kommuner ska fastställas av Miljöministeriet.

Detaljplan

Detaljplanen är en mer detaljerad plan än generalplanen. I generalplanen anges till exempel var en byggnad är belägen, dess storlek och användningsändamål.

Byggande på strandområden kan styras genom en stranddetaljplan. Detaljplanerna godkänns av kommunfullmäktige. 


PlansystemetPlansystem


I Finland styrs planläggningen av riksomfattande mål för områdesanvändningen som Miljöministeriet utarbetar.