Landskapsplanerna utarbetas etappvis

Inledning

Planarbetet inleds genom landskapsstyrelsens beslut. Allra först utarbetas ett program för deltagande och bedömning (PDB). I programmet anges den kommande landskapsplanens innehåll, tidtabell och intressegrupper. Programmet läggs fram till påseende på beslut av landskapsstyrelsen och respons tas emot om programmet.

Beredning

I utkastskedet görs flera utredningar och konturerna till planen dras upp. Man samarbetar med sakkunniggrupper och de mest centrala intressegrupperna såsom kommuner, myndigheter och beslutsfattare.

Förslag

I förslagsfasen sänds planen på remiss. Förslaget justeras på basis av utlåtandena och läggs fram till påseende genom landskapsstyrelsens beslut. Vem som helst kan framställa en anmärkning om planförslaget. Bemötandena utarbetas till anmärkningarna, varefter planen färdigställs.

Godkännande

Planen godkänns av landskapsfullmäktige. Besvär över fullmäktiges beslut kan anföras hos förvaltningsdomstolen och vidare hos Högsta förvaltningsdomstolen. Landskapsstyrelsen kan besluta att planen träder i kraftt oberoende av besvären. Planen vinner laga kraft först när besvärsprocessen är slutförd.

Genomförande och uppföljning

Landskapsplanerna förverkligas genom kommunernas och andra myndigheters planläggning och övriga planer. Nylands förbund ger utlåtanden för att försäkra att de mer detaljerade planerna stämmer överens med landskapsplanen. Förverkligandet av planerna följs upp och främjas bland annat med hjälp av olika projekt.