Vanliga frågor om planläggningen på landskapsnivå


Vad är en landskapsplan?

Landskapsplanen är en markanvändningsplan som tar sikte långt in i framtiden och som berör hela landskapet eller flera kommuner. I Nyland omfattar den 26 kommuner. Det är den mest övergripande planen och den styr kommunernas planläggning och annan planering av områdesanvändningen. Landskapsplanen grundar sig på markanvändnings- och bygglagen.

Vad består en landskapsplan av?

Landskapsplanen behandlar alla markanvändningsformer: områden som ska bebyggas, grönstruktur, trafiknät och kommunaltekniska lösningar och värdefulla områden såsom naturskydds-, landskaps- och Naturaområdena. Planmaterialet består av en plankarta jämte beteckningar och bestämmelser samt en beskrivning som närmare redogör för dessa.

Varför görs landskapsplanerna?

Med hjälp av landskapsplanen är det möjligt att göra upp planer för ett område ur en bredare synvinkel en enskild kommuns. Den samordnar riksomfattande, regionala och lokala intressen. Till exempel järnvägar och grönområden går över kommungränserna. 

Vem deltar i utarbetandet av landskapsplanerna?

I Nyland utarbetas landskapsplanerna av Nylands förbund, i samarbete med regionens kommuner, organisationer och andra aktörer samt staten. I de viktigaste planfaserna ber man om respons av invånarna och andra delaktiga. Planerna godkänns av landskapsfullmäktige.

Hur ofta utarbetas landskapsplanerna?

I Nyland färdigställs i genomsnitt en landskapsplan per fullmäktigeperiod, det vill säga på fyra år. Det är möjligt att anföra besvär över planerna vilken innebär att det dröjer några år innan planen vinner laga kraft.

Hur fortskrider arbetet med en landskapsplan?

Allra först utarbetas ett program för deltagande och bedömning (PDB). I programmet fastställs den kommande landskapsplanens mål, innehåll, tidtabell och intressenter. I utkastskedet görs många utredningar och konturerna till planen dras upp. I förslagsfasen går man igenom responsen, gör ytterligare utredningar och lägger fram det justerade förslaget. Slutligen godkänns planen av fullmäktige.

Hur kan jag följa med och delta i utarbetandet av en landskapsplan?

Det går lätt att via förbundets webbplats, nyhetsbrev och kanaler för sociala medier följa med planläggningen på landskapsnivå i Nyland. Det är möjligt att i inlednings-, berednings- och förslagsfaserna bekanta sig med planmaterialet då de finns offentligt framlagda. Vem som helst kan ge respons på planmaterialet.

Hur skiljer sig landskapsplanen från kommunernas planer?

Landskapsplanen är mer övergripande än kommunernas planläggning, vilket betyder att riktlinjerna preciseras i kommunernas general- och detaljplaner. I landskapsplanen kan man till exempel ange ett nytt tätortsområde invid järnvägen och planerna för området preciseras i kommunerna med allt från byggnader till var vägarna ska gå.

Varför finns det flera landskapsplaner i Nyland?

Nyland har samtidigt flera gällande landskapsplaner som kompletterar varandra. De övergripande landskapsplanerna behandlar alla markanvändningsformer. Etapplanerna beaktar ändå smidigare ändringar i verksamhetsmiljön då de behandlar utvalda teman. En sammanställning över plankartorna gör det lättare att få en uppfattning om helheten.

Hur förverkligas landskapsplanerna?

Landskapsplanerna förverkligas genom kommunernas och andra myndigheters planläggning och övriga planer. Nylands förbund ger utlåtanden för att försäkra att de mer detaljerade planerna stämmer överens med landskapsplanen. Förverkligandet av planerna följs upp och främjas bland annat med olika projekt.