Utvecklingen av skjutbanorna i Nyland styrs av en plan

Ampumaradalla. Kuvaaja Lotta Jaakkola.

En skjutbana är ett område utomhus eller ett utrymme inomhus avsett för skjutövningar som bland annat används av idrottare inom sportskytte, jägare, beväringar och poliser.

I utvecklingsplanen för skjutbanorna i Nyland anges följande:

  • Nuläget för skjutbanorna i Nyland beskrivs.

  • Det bedöms om det finns tillräckligt med skjutbanor och hurdana utvecklingsbehov och möjligheter de har.

  • Sportskyttecentrum i landskapet identifieras.

  • Rekommendationer om att bevara och utveckla skjutbanor föreslås

Ge din kommentar före slutet av januari!


Ett utkast till utvecklingsplan för skjutbanorna i Nyland har blivit klart och respons om utkastet kan ges före 31.1.2019 per e-post till toimisto@uudenmaanliitto.fi.

Bekanta dig med materialet:

Respons kan också gälla kompletteringar och tilläggsuppgifter om praktiska situationer vid skjutbanor. 

Planen färdigställs utifrån responsen och planen utnyttjas när förslaget till Nylandsplanen utarbetas på vintern 2019. 

Utgår från lagen


Lagen om skjutbanor styr utvecklingen av skjutbanor. Landskapen ska göra upp en utvecklingsplan som de tar hänsyn till när de planerar områdesanvändningen. Utvecklingsplanen bör också beaktas på övriga plannivåer samt allmänt taget vid utveckling av skjutbanor.


Nylands utvecklingsplan görs upp i samarbete mellan Nylands förbund och områdets kommuner och organisationer. Arbetet stöds av en arbetsgrupp som består av de mest centrala aktörerna inom skjutbaneverksamhet, och man har samlat uppgifter för planen också via en enkät.