Vi planerar ett fungerande trafiksystem

Liikennejarjestelma

Nylands förbund definierar utvecklingsbehoven för landskapets trafiksystem i samråd med kommuner, trafikmyndigheter och andra viktiga samarbetspartners som jobbar med trafikfrågor.  

Ett gemensamt mål är att säkerställa en fungerande trafik även i framtiden.

Planeringshelheten består av miljön där vi rör oss och olika trafikformer:  

  • till fots och med cykel
  • kollektivtrafik
  • personbilstrafik
  • godstrafik 
I stället för enskilda projekt fokuserar man på större helheter samt olika åtgärdshelheters inverkan på trafiken och trafikutvecklingen. Landskapsplanerna styr sammanjämkningen av olika trafiklösningar och den övriga markanvändningens lösningar.

Avsikten är att minska trafikens miljöpåverkan och upprätthålla regionens konkurrenskraft. Inom persontrafiken är målet att minska användingen av bil och påverka valet av färdmedel så att så många resor som möjligt görs antingen till fots, med cykel eller med kollektivtrafik.

Nylands förbund svarar för utarbetandet av trafiksystemplaner för västra Nyland och östra Nyland. Helsingforsregionens trafik (HRT) utarbetar Helsingforsregionens trafiksystemplan.  

Ett intentionsavtal med en lista över de mest brådskande förbättringsåtgärderna för vägar och banor kan vid behov göras upp. Kommunerna och staten förbinder sig till avtalet.