Östra Nylands trafiksystem stöder sig på viktiga trafikleder

Östra Nylands trafiksystem fungerar i nära anslutning till huvudstadsregionen. Viktiga trafikleder är riksväg 6 och 7 som leder till östra Finland och S:t Petersburg. Även den regionala trafiken stöder sig på riksväg 6 och 7. Trafiken i regionen kompletteras med ett omfattande vägnät som består av region- och förbindelsevägar.

Vad gäller kollektivtrafiksystemet garanterar de bussar som kommer från östra Finland att servicenivån vid huvudtrafiklederna är bra. Utbudet kompletteras av regionens egna bussturer som går till mindre centrumområden samt de många turer som går mellan Borgå och Helsingfors.

Liikenne pimeallä. Kuva Tuula Palaste

Trafikstrategin följer den nya trafikpolitiken

Östra Nylands trafikstrategi för år 2030 blev klar 2009. Även om det har skett snabba förändringar i statens trafikpolitik under de senaste åren är strategins tyngdpunkter och utvecklingsmål ändå fortfarande aktuella.

Trafikstrategins utvecklingsmål för år 2030 är att:

  •  Öka andelen resor med kollektivtrafik
  •  Öka andelen resor till fots eller med cykel
  •  Minska på antalet döda eller skadade i trafiken
  •  Säkerställa en god livsmiljö för kommande generationer
  •  Med hjälp av trafiksystemet möjliggöra ett konkurrenskraftigt näringsliv
  •  Minska växthusgasutsläppen som förorsakas av trafiken
  •  Intensifiera samarbetet inom trafiksystemarbetet

Avsiktsförklaring för de kommande åren prioriterar vägunderhåll

Nylands förbund har lett beredningen av avsiktsförklaringen om utvecklandet av östra Nylands trafiksystem 2015–2019. I avsiktsförklaringen förbinder sig kommunerna och staten att främja prioriteringen av projekt samt förverkligandet av de riktlinjer som man gemensamt beslutat om. Avtalet undertecknades i Borgå 7.12.2015.

I avsiktsförklaringen ligger fokus på att underhålla den befintliga infrastrukturen framom att göra nya investeringar. Enligt strategin strävar man efter att få tilläggsfinansiering för att främja kollektivtrafiken samt möjligheterna till gång och cykling.

Avtalsparter är utöver Nylands förbund även NTM-centralen i Nyland, Trafikverket samt regionens kommuner: Borgå, Lovisa, Askola, Lappträsk, Mörskom, Pukkila och Sibbo.

Centrumen som en del av spårtrafiknätet

Ett av de långsiktiga målen i utvecklandet av trafiken är att koppla samman östra Nylands centrumområden med spårtrafiknätet. Redan på en kortare tidsperiod kunde det vara möjligt att banan för godstrafik mellan Kervo och Nickby skulle tas i bruk för persontrafik. Samtidigt skulle också nya hållplatser och stationer byggas i Kervo och Sibbo.

På längre sikt kunde den snabba spårförbindelsen mellan Helsingfors och S:t Petersburg även kopplas samman med Borgås och Lovisas spårtrafik.