Trafiksystemplanen för Västra Nyland eftersträvar smidig och säker trafik

Karjaa rautatieasema. Kuva Tuula Palaste

Smidig och säker trafik, kollektivtrafik, hänsyn till cyklister och fotgängare samt områdets attraktionskraft för företag är några av nyckeltemana i planeringen av Västra Nylands trafiksystem. Målen och åtgärderna för utvecklingen har sammanställts i en trafiksystemplan för regionen som godkändes i början av 2014. 

Trafiksystemplanen behandlar temana markanvändning, boende, trafik och näringsliv som en enda stor helhet.   Området som planen berör består av följande åtta kommuner: Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.

Trafiksystemplanens viktigaste mål har sammanfattats i en vision för år 2035

heittomerkki
"Västra Nylands trafiksystem stöder på ett hållbart sätt Nylands konkurrenskraftiga region- och samhällsstruktur. Invånarnas resor och näringslivets transporter sker tryggt och smidigt."


Vad gäller servicenivån vid trafiklederna utgör trafikkorridoren som riksväg 25 och Hangö–Hyvinge-banan bildar ett brådskande projekt. Servicenivån har mätts inom personbilstrafiken, kollektivtrafiken och godstrafiken.

I fortsättningen försöker man minska på behovet av trafik genom att planera regionens tillväxt så att den kompletterar den nuvarande strukturen. Bostäder och arbetsplatser ska placeras i närheten av kollektivtrafikförbindelser, speciellt vid järnvägar och järnvägsstationer men också i närheten av busstrafik. Förutsättningarna för gång och cykling ska också utvecklas.

Kollektivtrafikens konkurrenskraft i förhållande till personbilen ska förbättras speciellt beträffande trafiken i riktning mot huvudstadsregionen. Det kräver ökad kapacitet för spårtrafiken.

Avsiktsförklaring anger de viktigaste utvecklingsåtgärderna för åren 2014–2019

Utifrån trafiksystemplanen undertecknades 18.6.2014 en avsiktsförklaring om de mest brådskande och till sin omfattning viktigaste åtgärderna.

Regionens kommuner, Nylands förbund, NTM-centralen i Nyland och Trafikverket förbinder sig alla till att främja de åtgärder som avsiktsförklaringen innefattar. Därtill strävar man efter att höja finansieringsnivån för bastrafikledshållningen och kollektivtrafiken så att också mindre utvecklingsåtgärder ska kunna förverkligas.